Planera ditt projekt

Aspekter som impact, externt samarbete och medfinansiering bör beaktas när du planerar ditt projekt.

För att finansiera ditt projekt finns det en rad olika finasiärer att tillgå, både nationellt och internationellt.

Att utveckla din ansökan innebär många saker utöver själva forskningsidén, t.ex. budget, samarbeten och datahantering.

När du har fått finansiering för ditt projekt ska det förvaltas och rapporteras, och uppnådda resultat ska delas med andra.

När du planerar ditt projekt, tänk först på vad du vill åstadkomma och vilken expertis som behövs för att nå dit. Kanske behöver du knyta till dig andra parter inom akademin eller inom näringslivet. Du kan också behöva planera för till exempel impact, medfinansiering och eventuell etikprövning. Här lotsar vi dig genom alla dessa steg. Om du har frågor eller behöver ytterligare råd när du planerar ditt projekt, så är du välkommen att kontakta Forskningsstöd.

Impact-planering

I en ansökan behöver du ofta presentera vilket genomslag (impact) din forskning har och hur du planerar att överföra dina forskningsresultat till praktisk användning.

Hur man beskriver impact i en ansökan

UU Samverkan och UU Innovation kan hjälpa dig att skapa en impactplan för projektet, och så småningom identifiera resultat som potentiellt skulle kunna skapa värde utanför akademin, inklusive en IP-strategi.

Externa samarbeten

Kommer du att ha med icke-akademiska samarbetspartners i ditt projekt? UU Samverkan kan hjälpa dig att hitta – och skapa kontakt med, lämpliga organisationer både i Sverige och Europa, som kan komplettera ditt projekt.

Europakarta

Medfinansiering

Även om ett projekt får finansiering så är det inte alla bidragsgivare som finansierar hela projektkostnaden. I många fall behövs viss medfinansiering, antingen för att täcka indirekta kostnader eller för andra typer av projektkostnader t.ex. för utrustning, underleverantörer eller lokaler. Observera att särskilda regler gäller för budget och medfinansiering för federala amerikanska medel.

Fråga din ekonomiadministratör eller prefekt om din institution eller fakultet ger stöd till medfinansiering av projekt.

Sedlar

Forskningsinfrastruktur

Högklassig infrastruktur i form av experimentell utrustning, databaser, bibliotek, samlingar och biobanker är avgörande för framgångsrik forskning.

Här kan du hitta information om nationella och internationella forskningsinfrastrukturer som kan vara fördelaktiga i ditt forskningsprojekt.


Annat viktigt att tänka på

Redan när du planerar ditt projekt är det bra tänka igenom hur data ska hanteras och planera för det. Universitetet erbjuder hjälp, både med att ta fram datahanteringsplaner och resurser och stöd för att lagra, analysera och arkivera forskningsdata.

Resurser för forskningsdata

Du måste tillämpa god forskningssed i alla delar av ditt projekt, så tänk på det redan vid planeringen. Du måste också tänka igenom om ditt projekt kräver etikprövning för forskning som rör människor eller djurförsök. Här hittar du information om etikprövning, personuppgifter (GDPR), hantering av genetiska resurser och traditionell kunskap (Nagoya-protokollet) och verktyg för god forskningssed och hantering av oredlighet i forskning.

Forskningsetik

Forskningsetik i forskning finansierad av federala amerikanska finansiärer

Ditt projekt kan dra nytta av de universitetsövergripande internationella nätverk och regionala centra som Uppsala universitet ingår i. Dessa samarbeten erbjuder utbyten för forskare och lärare, symposier och konferenser, utvärdering och benchmarking, utveckling av kursplaner och gemensamma projekt.

Internationella nätverk och samarbete

När vi inkluderar köns- och genusdimensioner i forskningen förbättras ofta forskningens kvalitet, och flera stora finansiärer kräver nu att dessa dimensioner tas med, när det är relevant. Vi har här sammanställt viktig information som hjälper dig att avgöra om det är relevant och fördelaktigt att inkludera dessa dimensioner i din forskning.

Köns- och genusdimensioner i forskning

För all forskning som involverar människor gäller etikprövningslagen och dataskyddsförordningen GDPR.

Du som bedriver kliniska studier eller prövningar kan få stöd via Uppsala Clinical Research Center, UCR.

Forskning som rör människor

Uppsala universitet är ålagt att ha nödvändiga tillstånd på plats om universitetet exporterar, överför eller förmedlar kontrollerade produkter med dubbla användningsområden, det vill säga ”produkter, inbegripet programvara och teknik, som producerats för civila ändamål men som också kan användas för att producera massförstörelsevapen eller militär utrustning”. Om du ska exportera en produkt med dubbla användningsområden (fysiskt eller elektroniskt) från EU krävs ett exporttillstånd.

Exportkontroll i forskning

Vid skriftliga avtal finns större chans att parterna är medvetna om avtalets innebörd.

Skriftliga forskningsavtal

Planerar du att ansöka till Wallenbergstiftelserna, EU
eller amerikanska finansiärer?

Dessa finansiärer har särskilda regler som du och universitetet måste följa när du ansöker om och/eller tar emot bidrag från dem. Forskningsstöd erbjuder extra hjälp i ansökningsprocessen för dessa finansiärer.

Kontakt

Uppsala universitets Forskningsstöd kan ge tips och råd i frågor som rör forskning och bidragsansökningar.

Forskningsstöd

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin