När du beviljats bidrag

Aspekter som impact, externt samarbete och medfinansiering bör beaktas när du planerar ditt projekt.

För att finansiera ditt projekt finns det en rad olika finasiärer att tillgå, både nationellt och internationellt.

Att utveckla din ansökan innebär många saker utöver själva forskningsidén, t.ex. budget, samarbeten och datahantering.

När du har fått finansiering för ditt projekt ska det förvaltas och rapporteras, och uppnådda resultat ska delas med andra.

Grattis till ditt forskningsbidrag!

När du fått finansiering för din forskning så kommer du att skriva på ett avtal och, längre fram, rapportera projektet till bidragsgivaren.

Du kommer också att dela med dig av dina forskningsresultat till forskarkollegor och kanske till allmänheten.

Här har vi samlat information som rör hantering av kontrakt, projektrapportering och spridning av forskningsresultat. Du kan också kontakta Forskningsstöd med frågor som kan dyka upp efter att du beviljats finansiering.

Händer i luften

Hantera ditt bidrag

Det första steget är att skriva under kontraktet. Senare, under projektets gång, kanske du vill stärka dina samarbeten och identifiera möjliga innovationer. Till slut behöver du rapportera dina vetenskapliga resultat och det ekonomiska utfallet till bidragsgivaren. Var noga med att tidigt läsa igenom bidragsgivarens instruktioner avseende rapportering.

Olika finansiärer har olika rutiner för att signera kontrakt och ta emot bidrag. Ofta hanteras det av din institution och det är din prefekt som skriver under kontraktet.

För vissa bidragsgivare, eller när det ingår andra parter än Uppsala universitet, så är det mer komplicerat och kontraktet kan inte signeras av prefekten. Det gäller till exempel kontrakt som involverar EU-finansiering, federal amerikansk finansiering eller uppdragsforskning över 10 miljoner kronor. Dessa kontrakt kräver flera administrativa steg innan de kan signeras. Notera att de flesta kontrakt behöver granskas av juridiska avdelningen.

Forskningsstöd kan tillsammans med universitetets juridiska avdelning, hjälpa till med att ta fram nödvändiga juridiska kontrakt för ditt projekt.

Frågor om immateriella rättigheter och ägande har ofta en central plats i samarbeten mellan akademiska forskare och företag och/eller andra organisationer. För de flesta forskningsprojekt kommer du som forskare i Sverige att äga rättigheterna till dina forskningsresultat ("lärarundantaget").

I samarbete med juridiska avdelningen kan UU Innovation och UU Samverkan hjälpa till med rådgivning, arbetsmodeller och avtal i projekt som involverar större samarbeten och immateriella rättigheter.

För större projekt som kräver en avsevärd koordinering (t. ex. en del EU-finansierade projekt) kan Forskningsstöd guida både forskningsledare och projektkoordinatorer i hur projektet kan koordineras effektivt.

UU Samverkan kan ge konkret hjälp med att stödja och stärka dina samarbeten med icke-akademiska organisationer – från hjälp med att ta fram konsortieavtal inklusive hantering av immateriella rättigheter, och proaktivt identifiera möjliga innovationer, till att organisera workshops och seminarier.

Du behöver oftast skicka in både en vetenskaplig och en ekonomisk rapport för ditt projekt. Som forskare är du ansvarig för att skicka in din vetenskapliga rapport vid den begärda tidpunkten. Det kan vara vid specifika tillfällen under ett projekt men oftast när projektet har avslutats.

Notera att all rapportering av projekt som finansierats av amerikanska federala finansiärer kräver att Forskningsstöd är inblandad.

För den ekonomiska rapporteringen, kontakta en ekonomiadministratör vid din institution.

För vissa projekt (EU, amerikanska federala) kan ekonomiadministratören kontakta universitetets centrala ekonomiavdelning för hjälp och stöd.

Dessa finansiärer har särskilda regler som du och universitetet måste följa när du tar emot bidrag från dem. Forskningsstöd erbjuder extra hjälp med att hantera ditt bidrag från dessa finansiärer.

Uppstart av EU-projekt

Efter beviljat amerikanskt bidrag

Sprid din forskning

När du har fått resultat från ditt projekt så behöver du dela dem med vetenskapssamhället via forskningsartiklar och konferenser. Du kanske också vill sprida dem till allmänheten. Ibland kan det också vara aktuellt att använda resultaten genom kommersialisering.

Hur du kan sprida din forskning

Annat viktigt att tänka på

Universitetet erbjuder hjälp, både med att ta fram datahanteringsplaner och resurser och stöd för att lagra, analysera och arkivera forskningsdata.

Resurser för forskningsdata

Under projektets gång måste du se till att oklanderliga rutiner följs och att alla nödvändiga etiska godkännanden och andra tillstånd finns på plats. Också när forskningsresultaten sprids och kommuniceras ska god forskningssed tillämpas, till exempel när det gäller författarskap till vetenskapliga artiklar.

Forskningsetik

Forskningsetik i forskning finansierad av federala amerikanska finansiärer

Uppsala universitet är ålagt att ha nödvändiga tillstånd på plats om universitetet exporterar, överför eller förmedlar kontrollerade produkter med dubbla användningsområden, det vill säga ”produkter, inbegripet programvara och teknik, som producerats för civila ändamål men som också kan användas för att producera massförstörelsevapen eller militär utrustning”. Om du ska exportera en produkt med dubbla användningsområden (fysiskt eller elektroniskt) från EU krävs ett exporttillstånd.

Exportkontroll i forskning

Kontakt

Uppsala universitets Forskningsstöd kan ge tips och råd i frågor som rör forskning och bidragsansökningar.

Forskningsstöd

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin