Utveckla din ansökan

Aspekter som impact, externt samarbete och medfinansiering bör beaktas när du planerar ditt projekt.

För att finansiera ditt projekt finns det en rad olika finasiärer att tillgå, både nationellt och internationellt.

Att utveckla din ansökan innebär många saker utöver själva forskningsidén, t.ex. att få fram dina budskap i skriven text, budget, samarbeten och datahantering.

När du har fått finansiering för ditt projekt ska det förvaltas och rapporteras, och uppnådda resultat ska delas med andra.

När du har hittat din finansiär är du redo att arbeta med din ansökan. Det kan vara en utmanande process och den inkluderar mer än att bara beskriva forskningsidén, t.ex. budget, samarbeten, impact och datahantering. Se till att du börjar i tid. Här har vi sammanställt information som är relevant för att ta fram en heltäckande forskningsansökan.

Råd för att lyckas med ansökan

Hur fångar du utvärderarens intresse? Vad är viktigt att få med på projektplanens första sida? Hur försäkrar man sig om att texten är förståelig och att budskapen är starka? Få svar på dessa och fler frågor.

Råd för att lyckas med ansökan

Så här skriver du en framgångsrik EU-ansökan (inspelat webbinarium)

sedlar växer i jordbädd

Stöd i skrivprocessen

För vissa ansökningar kan du få administrativ hjälp (t.ex. stödbrev) och återkoppling på din ansökan från Forskningsstöd. Detta gäller främst ansökningar till Wallenbergstiftelserna, EU, och federala amerikanska finansiärer, samt andra finansiärer som kräver stöd från fakultet, dekan eller vicerektor. Om du vill ha hjälp med detta, kontakta Forskningsstöd i god tid innan ansökningsdeadline.

Universitetet har även upphandlade konsulter som kan hjälpa dig med att organisera och skriva din ansökan till flera stora svenska och europeiska finansiärer. Du hittar dem i Avtalsdatabasen, gå till Personal och sedan till Consultants for application support.

sedlar växer i jordbädd

Att hantera och leda samarbeten

Det är nödvändigt att ha en tydlig plan för hur projektet ska ledas, i synnerhet om det ingår ett konsortium av samarbetspartners. Roller, ansvarsfördelning och beslutsfattande måste vara väldefinierade, och aspekter som äganderätt och användning av projektets resultat behöver vara tydliga för alla.

En ledningsplan ska beskriva hur samarbetet kommer att organiseras och hanteras för att säkerställa att alla parter är engagerade och knutna till projektets mål. En bra ledningsplan kan stärka din ansökan också för projekt där du och din grupp är ensamma sökande.
UU Samverkan kan hjälpa till med att sätta upp en ledningsplan för ditt samarbetsprojekt.

sedlar växer i jordbädd

Impact-planering

En tydlig redogörelse för vilket genomslag ('impact') din forskning kan få i samhället är ofta avgörande för en framgångsrik ansökan.

Hur man beskriver impact i en ansökan

Både Forskningsstöd, UU Samverkan och UU Innovation kan hjälpa dig att identifiera resultat från ditt projekt som kan ha impact, samt hur det ska beskrivas i ansökan för att visa hur forsknings-resultaten kommer att skapa mervärde och samhällsnytta.

sedlar växer i jordbädd

Immaterialrätt

Hantering av immateriella rättigheter är en central del av många bidragsansökningar. UU Samverkan kan hjälpa dig att ta fram ett juridiskt ramverk runt ditt projekt och de erbjuder en rad praktiska verktyg som kan användas för att hantera dina immateriella tillgångar och stödja dina samarbeten.

För projekt där det kan vara fördelaktigt att ha en juridisk person ansvarig för immateriella rättigheter (istället för du som enskild forskare) finns Research Intellectual Property AB (RIPAB) – ett dotterbolag till universitetets holdingbolag. Kontakta UU Samverkan för mer information om RIPAB.

UU Innovation kan hjälpa dig att identifiera dina intellektuella tillgångar och ge vägledning om hur och vad du ska skydda, och vad du inte ska avslöja i din bidragsansökan.

sedlar växer i jordbädd

Evenemang

Forskningsstöd arrangerar evenemang där du kan få tips och råd om hur du lyckas med din bidragsansökan.

Evenemang i universitetsaulan

Junior Faculty

Organisationen Junior Faculty vid Uppsala universitet stöttar dig som junior forskare. De anordnar regelbundet seminarier som kan hjälpa dig i t ex ditt ansökningsskrivande, budgetkonstruktion, och vetenskapskommunikation.

Närbild på en hand som håller en penna och tar anteckningar

Din budget i ansökan

Förutom de uppenbara kostnaderna för att genomföra projektet, behöver du också tänka på lönebikostnader, löneökning och indirekta kostnader (overhead) när du sätter upp din projektbudget.

Budget i externfinansierade forskningsprojekt

Särskilda budgetregler gäller för federala amerikanska bidrag

sedlar växer i jordbädd

Skicka in ansökan

Beroende på vilken typ av ansökan du ska skicka in är det olika personer på universitetet som ska godkänna den innan inskick. Vissa finansiärer kräver även att ansökan skickas in av universitetet som organisation snarare än av dig som forskare. Läs mer om hur du skickar in ansökan samt om ansöknings- och ärendehanteringsportalen Prisma som används av Vetenskapsrådet, Formas och Forte.

EU-flagga

Annat viktigt att tänka på

Redan när du planerar ditt projekt är det bra tänka igenom hur data ska hanteras och planera för det. Universitetet erbjuder hjälp, både med att ta fram datahanteringsplaner och resurser och stöd för att lagra, analysera och arkivera forskningsdata.

Resurser för forskningsdata

När du skriver din forskningsansökan är det viktigt att tänka på god forskningssed och etik. Det innebär till exempel att forskningen ska planeras, genomföras, analyseras och dokumenteras på ett genomtänkt och noggrant sätt och att alla parter i forskningssamarbeten tar ansvar för forskningens integritet.

Om ditt projekt avser forskning som rör människor eller inkluderar djurförsök måste du ofta skriva en etisk redogörelse i ansökan. Tänk också igenom om dina studier på människor eller djur kräver etiskt tillstånd från relevanta myndigheter.

Här hittar du information om hantering av genetiska resurser och traditionell kunskap (Nagoya-protokollet), personuppgifter (GDPR), samt tillstånd för kliniska prövningar och för forskning som inkluderar djurförsök, strålskydd och biobanker.

Forskningsetik

Forskningsetik i forskning finansierad av federala amerikanska finansiärer

Ditt projekt kan dra nytta av de universitetsövergripande internationella nätverk och regionala centra som Uppsala universitet ingår i. Dessa samarbeten erbjuder utbyten för forskare och lärare, symposier och konferenser, utvärdering och benchmarking, utveckling av kursplaner och gemensamma projekt.

Internationella nätverk och samarbete

När vi inkluderar köns- och genusdimensioner i forskningen förbättras ofta forskningens kvalitet, och flera stora finansiärer kräver nu att dessa dimensioner tas med, när det är relevant. Vi har här sammanställt viktig information som hjälper dig att avgöra om det är relevant och fördelaktigt att inkludera dessa dimensioner i din forskning.

Köns- och genusdimensioner i forskning

För all forskning som involverar människor gäller etikprövningslagen och dataskyddsförordningen GDPR.

Du som bedriver kliniska studier eller prövningar kan få stöd via Uppsala Clinical Research Center, UCR.

Forskning som rör människor

Uppsala universitet är ålagt att ha nödvändiga tillstånd på plats om universitetet exporterar, överför eller förmedlar kontrollerade produkter med dubbla användningsområden, det vill säga ”produkter, inbegripet programvara och teknik, som producerats för civila ändamål men som också kan användas för att producera massförstörelsevapen eller militär utrustning”. Om du ska exportera en produkt med dubbla användningsområden (fysiskt eller elektroniskt) från EU krävs ett exporttillstånd.

Exportkontroll i forskning

Planerar du att ansöka till Wallenbergstiftelserna, EU
eller amerikanska finansiärer?

Dessa finansiärer har särskilda regler som du och universitetet måste följa när du ansöker om och/eller tar emot bidrag från dem. Forskningsstöd erbjuder extra hjälp i ansökningsprocessen för dessa finansiärer.

Kontakt

Uppsala universitets Forskningsstöd kan ge tips och råd i frågor som rör forskning och bidragsansökningar.

Forskningsstöd

UU Invest AB

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin