Svenska träd och buskar

I Botaniska trädgården finns de flesta av våra svenska träd och buskar planterade. Använd kartan nedan för att hitta dem och lära dig mer om till exempel bok, gran, ek, al och oxel.

Karta svenska träd och buskar

Karta över barockträdgården med svenska träd markerade.

Lista över svenska träd och buskar

Arterna är numrerade medsols från barockträdgårdens sydvästra del, i närheten av fontänen.

 1. Havtorn, Hippophae rhamnoides
 2. Skogslönn, Acer platanoides
 3. Naverlönn, Acer campestre och tysklönn, Acer pseudoplatanus
 4. Avenbok, Carpinus betulus
 5. Hägg, Prunus padus
 6. Skogskornell, Cornus sanguinea
 7. Sötkörsbär, Prunus avium
 8. Skogslind, Tilia cordata
 9. Bohuslind, Tilia platyphyllos
 10. Brakved, Frangula alnus
 11. Getapel, Rhamnus cathartica
 12. Ask, Fraxinus excelsior
 13. Jolster, Salix pentandra
 14. Knäckepil, Salix x fragilis och svartahavspil, Salix euxina
 15. Sälg, Salix caprea
 16. Häggmispel, släktet Amelanchier
 17. Rönnar och oxlar, släktet Sorbus
 18. Vildapel, Malus sylvestris
 19. Päron, Pyrus communis
 20. Benved, Euonymus europaeus;
  slån, Prunus spinosa;
  oxel, Sorbus intermedia
 21. Asp, Populus tremula
 22. (Rönn, Sorbus aucuparia);
  fläder, Sambucus nigra;
  (druvfläder, Sambucus racemosa);
  skogstry, Lonicera xylosteum;
  skogsolvon, Viburnum opulus
 23. Klibbal, Alnus glutinosa
 24. Gråal, Alnus incana
 25. Glasbjörk, Betula pubescens
 26. Vårtbjörk, Betula pendula
 27. Hagtorn, släktet Crataegus
 28. Hassel, Corylus avellana
 29. Skogsek, Quercus robur
 30. Bergek, Quercus petraea
 31. En, Juniperus communis
 32. Lärk, Larix decidua
 33. Tall, Pinus sylvestris
 34. Idegran, Taxus baccata
 35. Bok, Fagus sylvatica

Andra svenska träd och buskar

 • Skogsalm, Ulmus glabra
 • Gran, Picea abies

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin