Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling (GRASS)

Forskarskolans främsta uppgift är att utforska några av de stora hållbarhetsutmaningar som samhället står inför, exempelvis inom energiomställning, hållbar konsumtion och destinationsutveckling. Totalt samverkar 12 doktorander vid 8 av universitetets institutioner i 5 unika forskningsprojekt.

Hållbar destinationsutveckling

Här fokuserar vi på behovet av samverkan och samarbete för destinationsutveckling och undersöker besöksnäringens utmaningar och möjligheter att hantera hållbarhetsproblem genom hållbarhetsmärkning och ekoturism.

Institutioner i samverkan

Institutionen för geovetenskaper • Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik • Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mer om projekt "Hållbar destinationsutveckling"

Glödlampa.

Gotlands hållbara energiomställning: resurser, behov och planering

Glödlampa.

Hur kan ett 100% förnyelsebart energisystem bli verklighet på Gotland med hänsyn till faktorer som resurstillgång, energibehov och social hållbarhet i olika framtidsscenarier? Projektet är indelat i tre sammankopplade delar med fokus på frågor som rör resurser, efterfrågan och planering.

Institutioner i samverkan

Institutionen för geovetenskaper • Institutionen för geovetenskaper • Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mer om projekt "Gotlands hållbara energiomställning: resurser, behov och planering"

Fiske- och kustzonsutveckling i ett ö-perspektiv: dåtid, nutid och framtid

Målet för projektet är att kombinera dåtidens fiske och kustutveckling i den lilla öns kontext med vår tid för att hitta hållbara lösningar för framtiden.

Institutioner i samverkan

Institutionen för arkeologi och antik historia • Institutionen för geovetenskaper

Om forskningen inom projektet Fiske- och kustzonsutveckling i ett ö-perspektiv: dåtid, nutid och framtid

Glödlampa.

Väga rätt? - tillämpning av lagstiftning i avvägningen mellan energiomställning och bevarande av kulturvärden

Glödlampa.

Hur hanterar befintlig lagstiftning avvägningar mellan målet om en hållbar energianvändning och målen om bevarande av kulturvärden? Konkret handlar det om exempelvis tilläggsisolering, fönsterbyten och installation av solpaneler i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Institutioner i samverkan

Juridiska institutionen • Konstvetenskapliga institutionen

Läs mer om projektet Väga rätt? - tillämpning av lagstiftning i avvägningen mellan energiomställning och bevarande av kulturvärden

Digital innovation för hållbar konsumtion

Här utforskar vi hur digitala system kan bidra till mer hållbart beslutsfattande hos livsmedelskonsumenter. Bland annat genom att fördjupa kunskapen om hur konsumenter överväger olika typer av information och utveckla fysiska såväl som webbaserade butiksmiljöer.

Institutioner i samverkan

Företagsekonomiska institutionen • Institutionen för informatik och media

Läs mer om forskningsprojektet Digital innovation för hållbar konsumtion

Glödlampa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin