Om GRASS

I januari 2021 startade Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling. Forskarskolans främsta uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling.

Uppsala universitet Campus Gotland, där forskarskolan är belägen, utgör en viktig knutpunkt i universitets strävan mot ett hållbart samhälle. Här är forskarskolan starkt förankrad i pågående tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och utbildning vilka bedrivs i en internationell miljö.

Fokus på tvärvetenskap och hållbarhet

Åtta av universitetets institutioner samverkar i fem unika forskningsprojekt. Tolv doktorander arbetar tillsammans med handledare, internationella partners, gästforskare och lokala aktörer med ett särskilt fokus på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändringar.

Forskningsmiljön kännetecknas av:

Lokal relevans och internationell excellens

För oss är platsen central. Forskarskolans forskningsprojekt tar därför sin utgångspunkt i lokala hållbarhetsutmaningar. Samtidigt är forskarskolan integrerad i den befintliga forskningsmiljön och nätverk för att garantera internationell excellens.

Tvärvetenskap och spets

Den omställning som behövs för att leva väl i en värld med hållbarhetsutmaningar kräver att akademin går bortom traditionella gränser. Vi behöver vara nyfikna, modiga och arbeta tillsammans utifrån det vi ser som mest angeläget att ta oss an. Genom de frågor vi ställer, de aktiviteter vi genomför och den forskning vi bedriver, strävar forskarskolan efter transdisciplinära förhållningssätt.

Hållbarhet nu och i framtiden

Samtidigt som forskarskolan verkar för långsiktig förändring är vi uppmärksamma på hur vi verkar här och nu. Detta innebär att vi kritiskt analyserar hur vår akademiska miljö bidrar till hållbarhet. Sammantaget gör detta att vi inte tar traditionella arbetssätt för givna. Vår målsättning är att kontinuerligt lära oss hur vi kan verka hållbart inom forskarskolan, nu och i framtiden.

Forskarskolan i siffror

  • 8 institutioner i samverkan
  • 5 unika forskningsprojekt
  • 12 doktorandstudier
  • 24 handledare

Styrgrupp

Susanne Stenbacka professor, kulturgeografiska institutionen (ordförande)
Patrik Rönnbäck professor, institutionen för geovetenskaper
Paula Henrikson professor, litteraturvetenskapliga institutionen
Sebastian Sobek professor vid institutionen för ekologi och genetik

GRASS Fellow - ett konstnärligt gästforskarprogram

Forskarskolan GRASS har tillsammans med Baltic Art Center (BAC) startat Sveriges första konstnärliga gästforskarprogram.

Om GRASS Fellow

Jenny Helin

Jenny Helin

Föreståndare

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin