Mål och strategier för Uppsala universitet

Mål och strategier är Uppsala universitets viktigaste styrdokument och uttrycker grundläggande värderingar och färdriktning för fortsatt utveckling. Mål och strategier ska bidra till att stärka universitetets ställning som världsledande lärosäte och förmåga att genom ständig förnyelse möta dagens och morgondagens utmaningar.

För en bättre värld

Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. Universitetet vilar på idén och grundhållningen att investeringar i utbildning och forskning bidrar till en bättre framtid. Det yttersta målet är att forskning och utbildning långsiktigt ska göra skillnad i samhället. Universitetet ska med all sin bredd och samlade styrka stödja en hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt.

Högsta kvalitet och relevans

Uppsala universitet slår vakt om det fria kunskapssökandet i utbildning och forskning och värnar vetenskapens integritet, mångfald och kvalitet.
Uppsala universitet har som övergripande mål att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans.
Universitetet är en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö.
Ryggraden är framstående utbildning och forskning inom en stor ämnesbredd.
Medarbetare och studenter skapar tillsammans en rik miljö för bildning och kunskap.
Uppsala universitet är en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog

Sex utvecklingsmål förnyar utbildning och forskning:

 1. Expandera utbildningen och stärk sambandet mellan utbildning och forskning
 2. Utveckla forskningsexcellens
 3. Stärk gränsöverskridande och utmaningsdriven forskning
 4. Samordna och kraftsamla universitetets resurser
 5. Utnyttja potentialen vid Campus Gotland
 6. Utveckla samverkan

Fem strategiska prioriteringar stärker kvalitet och relevans:

 1. Kvalitetsarbete
 2. Internationalisering
 3. Infrastruktur
 4. Kompetensförsörjning och karriärsystem
 5. Stöd och miljö

Ladda ner beslutsdokumentet Mål och strategier Pdf, 463 kB.

Utnyttja potentialen vid Campus Gotland

Enligt Mål och strategier för Uppsala universitet så ingår Campus Gotland som ett av sex utvecklingsmål som ska "förnya utbildning och forskning" vid universitetet.

Utbildnings- och forskningsmiljön vid Campus Gotland har särskilt goda förutsättningar för att pröva nya vägar och utnyttja potentialen i mång- och tvärvetenskap samt regional samverkan. Campus Gotland ska bidra till att öka universitetets förmåga att möta framtidens samhällsutmaningar, bland annat inom området hållbar utveckling.

Campus Gotland ska vara en levande miljö med hög närvaro av medarbetare och studenter. Målet om 1500 helårsstudenter som studerar på plats vid Campus Gotland utgör basen för fortsatt utveckling.

Universitetet ska arbeta för att inom ramen för modellen där verksamheten vid Campus Gotland är inlemmad i universitetets fakultetsstruktur skapa organisatoriska förutsättningar för integration och mångdisciplinärt samarbete inom Campus Gotland.

UUCG bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin