Hur Centrum är organiserat

Centrum för genusvetenskap är en centrumbildning placerad inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap och historisk-filosofiska fakulteten. Centrum samverkar med samtliga vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

Centrum leds av en styrelse och under styrelsen av en föreståndare.

Styrelsen

Enligt instruktionen för Centrum för genusvetenskap ska Centrum ledas av en styrelse bestående av en ordförande och sex andra ledamöter. Styrelsen utses av historisk-filosofiska fakultetsnämnden enligt följande:

  • Ordförande på förslag av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
  • Två ledamöter, varav en skall komma från historisk-filosofiska fakulteten, på förslag av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
  • En ledamot på förslag från områdesnämnden för medicin och farmaci
  • En ledamot på förslag från områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Studentkårerna utser gemensamt två representanter, företrädesvis en student inom grundutbildningen och en doktorand
  • Representanter för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.
  • Styrelsens ledamöter utses för en tid av tre år (studentrepresentanter ett år).

Styrelsens medlemmar

Ann Öhman, Ordförande
Anna Orrghen, Konstvetenskap
Patrik Bremdal, Juridik
Anna T. Höglund, Folkhälso- och vårdvetenskap
Malin Göteman, Elektroteknik
Marie Dalby, doktorandrepresentant
Naomi Segura Parra, studentrepresentant
Lina von Sydow (SACO),
Mario Izquierdo (SEKO),
Isis Lindefeldt (ST)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin