Forskning vid Nationellt centrum för kvinnofrid

Vid NCK pågår en rad olika forskningsprojekt. Utöver att bedriva egen forskning samlar och analyserar vi forskning och erfarenhetsbaserad kunskap inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och pekar på behov av ny forskning och metodutveckling. Vi samlar in, bearbetar och sprider kunskap från forskare och yrkesverksamma i fältet. Vidare bedriver vi forskning i nära samarbete med vår klinik för våldsutsatta kvinnor, i syfte att utveckla ny kunskap och nya forskningsbaserade metoder för att på bästa sätt behandla och stötta kvinnor som utsatts för våld.

Aktuella forskningsprojekt

Befolkningsundersökningen Våld och hälsa

NCK presenterade 2014 rapporten "Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa".

Om Våld och hälsa

Publikationen Våld och hälsa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin