The Housing and Urban Justice Project

The Housing and Urban Justice Project (HUJ) samlar forskare från IBF och andra forskningsmiljöer samt representanter från civilsamhället och intresseorganisationer för att tillsammans undersöka hur våra städer kan göras till bättre och mer rättvisa platser att bo på.

Med utgångspunkt i diverse kritiska teorier fokuserar gruppen på att studera olika former av orättvisor, som till exempel fattigdom, ojämlikhet, diskriminering och förtryck. De undersöker även hur olika grupper inkluderas när det gäller bostadsförsörjning och stadsplanering, bland annat utifrån klass, kön, etnicitet, medborgarskap och förmåga. En viktig uppgift för forskargruppen är att följa upp det motstånd och de strategier som människor använder för förändring och för att finna hopp, gemenskap och värdiga levnadsvillkor.

Ett kärnforskningsämne är bostadskriser – när, var och varför de uppstår och vad politiken bör göra för att ta itu med dessa. Andra kriser som påverkar bostadsförsörjningen, som Covid-19-pandemin och klimatkrisen uppmärksammas också av forskningen.

Ett annat forskningstema är effekterna av privatiseringen av boendet och finansialisering av bostadsmarknaden, som gör det svårt för människor med lägre inkomster att hitta bostäder och får dem att hamna i prekära bostadsförhållanden.

Forskargruppen ämnar också förstå lokala fenomen, som till exempel renovräkning, ett fenomen som IBF:s forskare har uppmärksammat under en längre tid och på flera håll i Sverige. Renovräkning innebär ofta att hyresgäster trängs bort från sina hem till följd av kraftiga hyreshöjningar.

Gemensamt för alla dessa exempel är att forskargruppen arbetar på ett brett spektrum av geografiska skalor genom att uppmärksamma relationen mellan det lokala, regionala, nationella och globala. Därför är bildandet av ett brett nätverk av forskare och forskarmiljöer i olika delar av världen centralt för forskargruppens arbete.

Forskarna inom HUJ är öppna för att arbeta med olika traditionella och nydanande kvalitativa och kvantitativa metoder samt för att experimentera med ”mixed-methods”-ansatser i de olika forskningsprojekten.

En sista viktig pelare för forskarna inom HUJ är behovet att samarbeta med det civila samhället i närhet till de människor som är berörda av forskningen. Ett viktigt mål är att inte bara försöka förstå problemen, utan också att inkludera de människor som kämpar för rättvisa för att få med deras synpunkter och idéer i forskningen och bidra till ett rättvisare samhälle.

 

Illustation som symboliserar kampen för rättvisa. Mot en lila bakgrund stäcker sig stiliserade knutna händer mot luften framför ett bostadshus.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin