Stadgar för föreningen Uppsala sjuksköterskehem

Stadgar antagna VID årsmöte 23 september 2020

§ 1 Ändamål

Föreningens ändamål är att vidmakthålla och utveckla samhörighet och kamratskap mellan sjuksköterskor som utbildats i Uppsala. Föreningen ska verka för att skapa intresse bland nylegitimerade sjuksköterskor för medlemskap och engagemang i föreningen. Vidare ska föreningen verka för att de miljöer som skapats vid flytten till Medicinhistoriska muséet 2016, hålls samman, inte avyttras eller tas ut ur sitt sammanhang. Föreningen ska också verka för att dess medlemmar bidrar med kunskaper för att bevara sjuksköterskornas historia.

§ 2 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte på ort som föreningen finner lämplig.

§ 3 Samverkan

Föreningen ska samverka med sjuksköterskeprogrammen och Alumnföreningar vid Uppsala universitet för att på bästa sätt uppnå föreningens ändamål.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap erbjuds när studier påbörjas vid sjuksköterskeprogrammen, Uppsala universitet. Alla sjuksköterskor som utbildats vid Uppsala Sjuksköterskehems sjuksköterskeskola, Uppsala läns landstings vårdskola, Vårdhögskolan i Uppsala eller vid sjuksköterske-programmet, Uppsala universitet, kan vara medlemmar i föreningen.

§ 5 Stödmedlem

Legitimerade sjuksköterskor som ej gått sin grundutbildning i Uppsala och direktutbildade legitimerade röntgensjuksköterskor kan vara stödmedlem i föreningen. De betalar årsavgift och deltar i aktiviteter under samma förutsättningar som övriga medlemmar. Stödmedlem är inte valbar till föreningsuppdrag eller röstberättigad på årsmöte och kan inte heller söka stipendier eller ekonomiska bidrag från stiftelsen Uppsala sjuksköterskehem.

§ 6 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte. Under grundutbildningen är medlemskapet kostnadsfritt. Medlemskapet avslutas om medlemsavgiften inte erläggs efter avslutad grundutbildning. Återinträde kan ske efter ansökan.

§ 7 Motioner

Motioner till årsmötet ska inlämnas skriftligt och vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. Stadgarna antagna på årsmötet 23 september 2020

§ 8 Årsmöte

Årsmötet är föreningen högsta beslutande organ, däremellan äger styrelsen rätt att besluta om föreningens alla angelägenheter i enlighet med dessa stadgar. Årsmöte ska hållas innan mars månads utgång.

§ 9 Kallelse till årsmöte

Kallelse ska utgå minst 14 dagar innan årsmötet. Kallelsen ska innehålla uppgifter om alla punkter som ska behandlas av årsmötet. På ordinarie årsmöte ska nedanstående punkter finnas med:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt föreningens stadgar
5. Val av två personer som jämte ordförande ska justera protokollet
6. Godkännande av föredragningslista
7. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse samt beslut angående föregående års förvaltning och disposition av föreningens tillgångar
8. Beslut om ansvarsfrihet
9. Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår
10. Beslut om arvode för styrelsearbete samt till inom föreningen valda revisorer under kommande verksamhetsår
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av styrelseordförande och styrelsesekreterare för det kommande verksamhetsåret
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant att granska föreningens räkenskaper
14. Val av valberedning, två ledamöter och en suppleant
15. Motioner
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas
Varje medlem äger en röst. Beslut gäller om fler än hälften av medlemmarna som deltar vid årsmötet är eniga. Vid lika röstetal vid val gäller lottning. I andra frågor gäller ordförandes röst. Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om de bedömer att så behövs eller när revisor eller tio procent av medlemmarna begär det.

§ 10 Val av styrelse

Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter och väljas för en tid på tre år. Ledamot kan väljas på högst två mandatperioder.

§ 11 Val av revisorer och valberedning

Årsmötet väljer två revisorer, en revisorssuppleant och en valberedning med två ledamöter och en suppleant, samtliga för en mandatperiod på ett år. Stadgarna antagna på årsmötet 23 september 2020

§ 12 Styrelsens sammanträden

Styrelsen ska ha minst två protokollförda sammanträden varje år. Vid styrelsesammanträden gäller det beslut som mer än hälften av ledamöterna är eniga om och vid lika röstetal den mening som ordförande stödjer. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande. Vid beslut i dessa fall fordras att samtliga är eniga.

§ 13 Styrelsens uppgift

Styrelsen leder, styr och ansvarar för att föreningens verksamhet överensstämmer med dessa stadgar och årsmötesbeslut. Styrelsens främsta uppgift är att värna om kamratskap och sammanhållning mellan sjuksköterskor som utbildats i Uppsala.

§ 14 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av två ledamöter var för sig enligt styrelsens beslut.

§ 15 Stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet med minst 2/3 majoritet eller av två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Extra årsmöte för att ändra föreningens stadgar kan tidigast äga rum sex månader efter det ordinarie årsmötet.

§ 16 Upplösning av föreningen

För att upplösa föreningen fordras beslut vid två efter varandra följande årsmöten varav minst ett är ordinarie. Extra årsmöte för att upplösa föreningen kan tidigast äga rum sex månader efter det ordinarie årsmötet. Vid föreningens upplösning ska kvarvarande tillgångar tillfalla Stiftelsen Uppsala sjuksköterskehem

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin