Om institutionen för informationsteknologi

Short facts

Vi utbildar framtidens datavetare!

Institutionen för informationsteknologi är en dynamisk och innovativ forsknings- och utbildningsmiljö där vi gemensamt utforskar gränserna för datavetenskap och informationsteknologi. Genom att kombinera banbrytande forskning med praktisk tillämpning, skapar vi förutsättningar för att generera ny teknik som möter framtidens utmaningar. Hos oss utbildar vi nästa generation av datavetare till att vara väl förberedda för både en nationell som en internationell karriär inom såväl näringsliv som forskning. Våra forskare och studenter samverkar med aktörer från både näringsliv och samhälle. Vi samverkar med stora tech-jättar, myndigheter, regioner samt mindre lokala företag.

Forskningen vid institutionen spänner över 15 områden, bland annat artificiell intelligens, cybersäkerhet och datavetenskapens didaktik. Vi verkar inom ett rikt vetenskapligt fält där vi bedriver både grundläggande forskning och tillämpade projekt. Våra tillämpningsområden sträcker sig över teknik, biologi, medicin, ekonomi och psykologi, vilket återspeglas i vårt omfattande samarbete över olika akademiska discipliner samt med näringsliv och offentlig sektor.

Vid institutionen finns även centrumbildningen UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science), en e-infrastruktur som tillhandahåller storskaliga resurser för beräkningar och lagring för forskare såväl lokalt som nationellt.

Vår organisation

Organisationsschema för IT-institutionen 2023Förstora bilden

Korta fakta

Siffror från år 2023 som illustrerar institutionen för informationsteknologi, den tredje största institutionen vid Uppsala universitet:

 • Institutionen genererade en omsättning på ungefär 343 miljoner.

 • Varje år deltar drygt 5000 studenter på grundnivå i en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

 • Institutionen har över 350 anställda, varav 120 lärare och 120 doktorander.
Short facts

Beräkningsvetenskap

Forskningen vid avdelningen för beräkningsvetenskap har sina rötter i numerisk analys för partiella differentialekvationer. Numera omfattar den även matematisk modellering, algoritmer, analys, utveckling av programvara, högprestanda-beräkningar och beräkningsmodeller för dataanalys baserad på observationer inom många olika applikationsområden.

Länk till kontaktsida

Datalogi

Forskningen och undervisningen vid avdelningen för datalogi syftar till att göra konstruktion och verifiering av programvara både enklare, effektivare och mer tillförlitligt. Vi utvecklar och undervisar metoder, språk och verktyg och arbetar inom både tillämpad och teoretisk forskning.

Länk till kontaktsida

Datorteknik

Forskningen vid datorteknik rör utvecklingen av nya och bättre datorsystem, till exempel datornät, parallelldatorer och inbyggda system. Forskningen spänner från specifiering, verifiering, och analys, till experimentell systemutveckling.

Länk till kontaktsida

Systemteknik

Världen är i växande grad beroende av tillförlitliga reglersystem och effektiv utvinning av information i signaler och datamängder. Avdelningen för systemteknik forskar och undervisar inom modellering, analys, syntes och reglering av dynamiska system för att driva utveckling inom dessa områden.

Länk till kontaktsida

Vi3 - Bildanalys, människa-maskininteraktion, datavetenskapens didaktik

På avdelningen Vi3 samlas en världsunik kombination av expertis inom datoriserad bildanalys och människa-datorinteraktion. Här förenas matematik, psykologi och robotik i forskning inom såväl teori som tillämpningar.

Länk till kontaktsida

Informationsteknologiskt Centrum (ITC)

Informationsteknologiskt-Centrum-(ITC)

Informationsteknologiskt centrum (ITC), på engelska Information Technology Centre, är namnet på de lokaler som universitetet disponerar inom det gamla kasernområdet Polacksbacken. Tidigare kallades området Matematisk-Informationsteknologiskt centrum (MIC), men namnet ändrades då Matematiska institutionen flyttade till Ångströmslaboratoriet. (Namnbytet är ett rektorsbeslut december 2008.)

Institutionen bildas

Institutionen för informationsteknologi bildades genom en sammanslagning av ett antal institutioner och avdelningar den 1 januari 1999. Kortfattat bildades de fem avdelningarna så här:

 • Institutionen för datalogi och ADB delades. Datalogi blev avdelningen för datalogi och ADB flyttades över till institutionen för informationsvetenskap.
 • Institutionen för datorteknik blev avdelningen för datorteknik, med samma verksamhet som tidigare.
 • Centrumbildningen CMD, Centrum för studium av människan och datorn, blev en egen avdelning; avdelningen för människa- datorinteraktion. Hälften av dåvarande centrumbildning flyttades över till institutionen för informationsvetenskap.
 • Avdelningen för systemteknik som hörde till institutionen för materialvetenskap blev en avdelning vid IT-institutionen istället.
 • Institutionen för teknisk databehandling blev precis som datorteknik en avdelning - avdelningen för teknisk databehandling (TDB) - med samma inriktning som innan sammanslagningen.
Utvecklingen av ITC

Jubileumsskrift

Även om institutionen för informationsteknologi bildades 1999 har flera av våra verksamheter sina rötter i den institution med nästan samma namn som bildades 1965. Det fanns alltså anledning att fira 50-årsjubileum år 2015. Vi valde att göra det genom att skriva sätta ihop boken Från informationsbehandling till informationsteknologi: Institutionen för informationsteknologi söker sina rötter.

De olika avsnitten i boken är skrivna av personer som själva har deltagit i utvecklingen och flera av dem tillhör den pionjärgeneration som var med redan när respektive verksamhet började. Ambitionen har varit att framställningen både ska ge en saklig skildring av skeenden och ha ett inslag av personliga hågkomster. En annan ambition har varit att skriva så att texten ska bli läsvärd både för den som har ämneskunskaper inom dataområdet och för en bredare läsekrets med intresse för hur utbildning och forskning inom detta område har växt fram vid Uppsala universitet.

Utvecklingen av ITC

 • Centrum för bildanalys (CB) är en del av institutionen sedan 1 januari 2011. CB bedriver forskning, forskarutbildning, utveckling och utbildning i datoriserad bildanalys och är gemensamt för Uppsala universitet och SLU.
 • I januari 2012 slogs avdelningen för människa-datorinteraktion ihop med Centrum för bildanalys och de bildade avdelningen för visuell information och interaktion.
 • Avdelningen för teknisk databehandling har bytt namn till avd. för beräkningsvetenskap.

Polacksbacken

Polacksbacken var mötes- och lägerplats för Upplands regemente från 1680 till 1912, då regementet fick kaserner på området. Under tiden 1928-83 fanns Arméns underofficersskola (kompaniofficersskola) på området. S1 flyttades till Enköping 1982. Ortsnamnet omnämns 1663 som Pålack Backen, 1666 som Polacksbaka. Det kan ha tillkommit vid Sigismunds kröning i Uppsala 1594.

Efter att Upplands regemente flyttat byggdes kasernerna om i etapper. 1987 flyttade dåvarande Institutionen för datalogi och ADB och Institutionen för datorteknik in på området.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin