Mamma hursomhelst

Litterära, vårdrelaterade och mediala berättelser

  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Detta projekt är avslutat

Beskrivning

Mamma – ett begrepp som idag bågnar av nya innebörder med teknikens och samhällets förändringar. Verklighet och ideal korsas i motstridiga budskap. I Sverige drabbas tio till femton procent av nyblivna mödrar av depression; den medicinska verkligheten står i stark kontrast till de glättiga magasinens och bloggarnas bilder av den lyckliga mamman. Men både forskningen och populärkulturen visar vilken inverkan moderskap har på kvinnors liv. Normbildningen är stark och påverkar kvinnors självförståelse.

Vad betyder moderskap idag i ett samhälle med ett utvecklat välfärdssystem? Frågan är intimt förknippad med föreställningar om jämställdhet mellan könen och social valfrihet, och den besvaras i en mängd olika sammanhang och narrativa genrer. Syftet med projektet är att analysera samtidsberättelser om moderskap för att synliggöra föreställningar och upplevelser och därmed ge en fördjupad förståelse av detta komplexa fenomen och begrepp. Berättelserna återfinns i skönlitteraturen, i självbiografiska texter, debattböcker, patientberättelser, tidningsartiklar, i bloggar och på digitala hemsidor. De analyseras i ett samarbete mellan forskare i litteraturvetenskap, medicin, vårdvetenskap och genusvetenskap. Inom kvinnomedicin genereras stora kvantitativa material med fokus på nyblivna mödrars situation, psykisk ohälsa, vårdens bemötande av nyblivna föräldrar och frågan om amning som är ett centralt och omdebatterat fält. Berättelserna kommer att belysas i relation till litterära framställningar för att få syn på likheter, skillnader, verksamma mytbildningar och bekräftelser av/avvikelser från idealföreställningar och normer. Inom projektet kommer forskare också att arbeta med biblioterapeutiska metoder för grupper inom vården. Utgångspunkten är att synliggöra komplexiteten i föreställningar om kön och moderskap samt genom att förena kulturkritiska, tolkande och medicinska perspektiv utvinna ny kunskap som kan användas praktiskt.


Om projektet

Projektperiod:

2017–2019

Finansiär:

Vetenskapsrådet

Forskningsverksamhet och publikationer:

Läs mer om enskilda forskares verksamhet och publikationer Pdf, 149 kB. (version
30 november 2020)

Forskare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin