Tentamen

Tentor ges som e-tentor i tentamenslokal. Du registrerar dig till tentor i Ladok senast 12 dagar innan tentamenstillfället. I Ladok hittar du även datum, tid och plats för alla salstentor. Anmälan för ordinarie tenta öppnar vanligtvis vid terminsstart. Anmälan för omtentan öppnar vanligtvis efter ordinarie tentadatum.

Länk till Ladok

Bokade tentadatum

Uppsala universitets sida om tentamen och tentamenslokaler

Vid frågor kontakta oss via e-post: info@ekhist.uu.se

Institutionens tentor skrivs överlag som e-tentor i Inspera. Där hittar du din skrivna tenta när den är bedömd. Logga in i Inspera på exam.uu.se för att se dina svar och resultat.

Omprövning sker på grund av nya omständigheter eller om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel rättas till.

Om det inte finns uppenbara fel i rättningen rekommenderas att först be sin lärare om en tentagenomgång för att få förklaring till varför ett visst betyg givits och vad som behöver arbetas på inför en eventuell omtenta.

För att begära omprövning fyller du i blankett för omprövning (pdf) Pdf, 164 kB.. Den finns även att hämta i recpetionen på Ekonomikum. Läs instruktionerna i blanketten noga. Ifylld blankett lämnas in, tillsammans med tentamenssvar, till receptionen på Ekonomikum eller skicka via e-post till info@ekhist.uu.se. Se till att ange korrekt datum, kurskod och anonymitetskod.

Kursens examinator granskar inkommen begäran om omprövning och fattar därefter beslut. Examinators beslut kan inte överklagas till högre instans. Om du begärt omprövning hos examinator och inte fått gehör kan du vända dig till Uppsala universitets betygsombudsman. Betygsombudsmannen utreder om bedömningsprocessen gått rätt till. Det är dock viktigt att notera att betygsombudsmännen inte själva kan ändra betyg eller fatta andra beslut. De kontaktar företrädare för institutionen för att få deras kommentarer. Ett skriftligt yttrande avslutar ärendet.

Kurslitteratur ändras regelbundet, dels i form av nya upplagor av tidigare böcker, dels i form av nya böcker och artiklar. Studenten ansvarar själv för att informera sig om förändringar i kursinnehållet.

Tentamen baseras alltid på gällande litteraturlista.

Sök fram litteraturlistan i kursplanen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin