Digital psykologi i teori och praktik

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3HI010

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Denna kurs ger dig fördjupad kunskap om internetbehandling, så att du som deltagare kan känna dig förberedd och trygg när du börjar behandla på egen hand. Med internetbehandling avses i första hand behandling via skriftliga meddelanden som komplement till att arbeta med självhjälpsmaterial under flera veckors tid. Målet med kursen är att du självständigt ska kunna behandla klienter med lätt till måttlig depression och ångest med transdiagnostisk eller tillståndsspecifik behandling.

Kursen ger grundläggande kunskaper om digital behandling, förberedelse och träning på färdigheter genom att genomföra praktik. Kursen ger också allmän kunskap om forskningsläget avseende jämförelser mellan digital behandling och personlig behandling med fysisk närvaro, och specifikt om internetbehandling för depression och ångest samt andra tillstånd. Handledning ges av erfarna internetbehandlare med psykologlegitimation.

Kursen innehåller tre block: 1) ett bakgrundsblock, 2) ett praktikblock med handledning, och 3) ett avslutande examinationsblock.

  1. Bakgrundsblocket genomförs under tiden som kursen pågår och innefattar läs- och diskussionsuppgifter på egen hand, vid behov tillsammans med kurskamrater. Föreläsningar om digital behandling av specifika tillstånd kan också ingå.
  2. Praktikblocket inträder under kursens första del, och varar under merparten av kurstiden. Praktiken kan innebära behandling av klienter via pågående forskningsprojekt om internetbehandling, via internetbehandling som implementerats genom vården, och via andra digitala behandlingsmiljöer som bedöms kunna bidra till uppfyllande av kursens lärandemål. Om du behandlar inom ramen för forskningsprojektet, gör du det på en internetplattform som är utformad därefter, men de färdigheter du lär dig kan tillämpas på andra liknande plattformar.
  3. Examinationsblocket avslutar kursen med att deltagarna skriver en examinationsrapport och presenterar den i seminarieform. Under den tiden kan eventuell kvarvarande behandling bedrivas. All undervisning är förlagd på distans och allt material är upplagt i lärplattformen Studium.

Distanskursens upplägg: Alla sammankomster genomförs på distans via Zoom. Sammankomsterna är alla obligatoriska och sker på dagtid. De omfattar:

  • två introduktionsföreläsningar på en timme var
  • en tvåtimmars workshop
  • 10 handledningstillfällen på 90 minuter var
  • examinationsseminarium på tre timmar.

Utöver detta tillkommer fyra föreläsningar på 60-90 minuter var, också via Zoom, med all sannolikhet på dagtid. Dessa är inte obligatoriska men deltagande rekommenderas starkt.

Praktiken innefattar klientkontakt. Skriftlig kontakt kan ske dag- eller kvällstid. Det förekommer även telefonsamtal med klienter i viss utsträckning, och dessa kan också ske såväl dag- och kvällstid. Kommunikation sker via introduktionsföreläsningar, via handledning, och vid examinationsseminariet, samt i övrigt vid behov via mejl, telefon eller Zoom. Det krävs välfungerande internet samt dator, webbkamera och headset. Kursen avslutas med examinationsblock som förbereds genom att deltagarna skriver en examinationsrapport och förbereder opponering på en annan students rapport. Examinationsrapporten presenteras muntligt i seminarieform, varefter opponering sker, och därefter diskussion i seminariegruppen. Seminariet hålls på distans.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin