Historisk lingvistik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN231

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN231
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 februari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som valfri delkurs i Lingvistik B, C eller D. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 2007-02-15.

Behörighetskrav

Fonetik och fonologi, 7,5 hp eller Fonetik I, 7,5 hp eller 30 hp i ett språkvetenskapligt ämne.

Mål

Kursen syftar till att ge introduktion till språkförändring från ett historiskt perspektiv samt kännedom om viktigare teorier om språkförändringar.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

beskriva skillnaderna mellan synkronisk och diakronisk lingvistik

översiktligt beskriva historisk lingvistik som ett område inom lingvistik och dess historiska utveckling

redogöra för huvudtyperna av språkförändring: (i) ljudförändring, (ii) grammatisk förändring,

(iii) förändringar i syntax, (iv) semantiska förändringar

resonera kring begreppet grammatikalisering

beskriva språkinterna kontra språkexterna språkförändringar, vad är ett lånord? vad kan lånas? varför lånar språk?

redogöra för de olika lingvistisk sätten att klassificera språk: Genetisk klassificiering, typologisk klassificering, areal klassificering

kritiskt reflektera över följande begrepp: den komparativa metoden, intern rekonstruktion

översiktligt redogöra för olika modeller av språkförändring: familjeträdsmodellen, vågmodellen, dialektmodellen, den generativa modellen

resonera kring förhållandet mellan areallingvistik och historisk lingvistik

Innehåll

Kursen behandlar teorier i historisk-komparativ språkforskning och dess metoder – såsom den komparativa metoden och intern rekonstruktion – samt metodernas tillämplighet och räckvidd. Ljudförändringar och ljudlagsbegreppet. Form- och betydelseförändringar. Etymologi.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. Obligatorisk närvaro vid gruppövningstillfällen, hemuppgift samt skriftlig tentamen. Kunskapskontroll sker genom skriftlig tentamen samt muntlig och/eller skriftlig redovisning av referat- och tillämpningsuppgifter.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 82,5 hp inom huvudområdet lingvistik, varav en kandidatuppsats om 15 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin