Polska I

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5PL000

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5PL000
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Polska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 december 2006
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-25 och senast reviderad av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07.

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B

Mål

Utbildningen syftar till att ge de första grunderna - med både praktisk och teoretisk inriktning - i polska språket.

Efter avslutad kurs ska studenten

- vara förtrogen med allmän grammatisk terminologi

- ha kunskap om grunderna - med både praktisk och teoretisk inriktning - i polska språket

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Nybörjarkurs I, 7,5 hp

Delkursen innehåller den allmänna grammatikens grunder och grammatisk terminologi samt grunderna i den polska formläran och syntaxen jämte ett basordförråd med uttalsträning.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- känna till grunderna i den polska formläran

- kunna ett visst basordförråd

- ha ett acceptabelt uttal

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 2. Nybörjarkurs II, 7,5 hp

Delkursen innehåller en genomgång av polsk formlära och syntax.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- ha viss förmåga att översätta från svenska till polska och omvänt med inriktning på vardagsspråkets ordförråd

- ha någon förmåga att tala och uppfatta polska.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser första terminens studier (på halvfart) i ämnet polska. För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen med huvudområde Polska krävs ytterligare 105 högskolepoäng (Polska II, Polska B, Polska C och Polska D) varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen med huvudområde Slaviska språk krävs därutöver ytterligare 30 högskolepoäng i ämnet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin