Indologi D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JN401

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JN401
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Indologi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 februari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

30 hp i Indologi B och minst 22,5 hp i Indologi C

Mål

Utbildningens syfte är att ge dels ytterligare breddade och fördjupade kunskaper i forn- och medelindiska språk och litteraturer samt äldre indisk kulturhistoria, dels viss erfarenhet av vetenskapligt arbete.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- med viss säkerhet språkligt och innehållsligt analysera och interpretera texter på sanskrit, medelindiska eller vediska från olika genrer och perioder

- göra en djupare filologisk analys av texterna med beaktande av vetenskaplig speciallitteratur och relevanta kommentarverk

- författa en kandidatuppsats (15 hp) över en speciellt studerad fråga och därvid

med viss grad av självständighet genomföra en studie utifrån en forskningsanknuten frågeställning

planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter

utifrån litteratursökning och -studier ge en översikt över forskningsläget vad gäller denna frågeställning

skriftligen presentera resultatet av denna studie i en akademiskt välstrukturerad uppsats, med en för professionella syften väl utformad språkbehandling

följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser

muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter

bedöma en studie och uppsats inom ämnesområdet på liknande nivå utifrån vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurs 1: Textkurs i sanskrit, vediska eller medelindiskt språk, 7,5 p

Fördjupat studium av särskilda textsorter i respektive språk.

Delkurs 2: Valfri läskurs med anknytning till examensarbete, 7,5 p

Läsning av specialinriktade litterära eller vetenskapliga texter. Textkursen bör väljas i anslutning till specialarbetet inom ramen för Delkurs 3 samt i samråd med examinator.

Delkurs 3. Kandidatuppsats 15 hp

En uppsats, som behandlar något ämne inom Indologi, författas och diskuteras vid ett seminarium.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker genom skriftligt eller muntligt prov samt genom fortlöpande bedömning under kursens gång. Specialkursens uppsats förväntas visa en elementär förmåga att föra en vetenskaplig diskussion. Betygsättning sker efter bl.a. förmåga till vetenskaplig framställning, grad av självständighet och försvar.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser fjärde terminens studier inom huvudområdet Indologi och ger den fördjupning en filosofie kandidatexamen kräver, inklusive en kandidatuppsats om 15 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin