Franska E

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5FR026

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FR026
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Romanska språk A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 november 2006
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs som ingår i masterexamen i Romanska språk som huvudområde. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16.

Behörighetskrav

Minst 15 p/22,5 hp på Franska D2.

Mål

Utbildningen syftar till att ge säker språkfärdighet i tal och skrift samt förmåga att självständigt genomföra en större vetenskaplig undersökning.

Efter avslutad kurs ska studenten

- i tal och skrift på franska kunna uttrycka sig varierat och mycket väl anpassat till situation och mottagare

- i ett examensarbete ha visat att han/hon självständigt kan genomföra en större vetenskaplig undersökning

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete (30 högskolepoäng) med språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning till ett omfång av 30-60 sidor.

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna med stor självständighet genomföra en undersökning inom fransk språk- eller litteraturvetenskap

- kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar, uppställa hypoteser och därvid uppvisa teoretisk och metodisk säkerhet

- kunna samla in, ordna och analysera ett större empiriskt material

- kunna söka, kritiskt och självständigt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur och därvid uppvisa god förtrogenhet med ämnesområdet

- kunna korrekt referera och på ett relevant sätt relatera sekundärlitteraturen till analysen av det empiriska primärmaterialet

- kunna på vårdad och stilistiskt adekvat franska, med högt ställda krav på akribi och på ett koherent sätt skriftligt presentera resultaten av den genomförda undersökningen

- kunna på ett övertygande sätt försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten

Examination

Kursen redovisas i form av en uppsats på franska som ventileras vid ett mastersseminarium. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen innehåller den ämnesfördjupning som krävs för filosofie masterexamen

i romanska språk (franska).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin