Spektroskopi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB750

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB750
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Kandidatexamen och genomgången kurs Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp eller motsv.

Mål

Efter kursen skall den studerande kunna

- redogöra för etablerade spektroskopiska metoder och deras tillämpbarhet

- välja och använda lämplig spektroskopisk metod för att lösa problem relaterade till kemiska föreningars struktur

- självständigt bestämma kemiska föreningars renhet och koncentration med hjälp av lämplig spektroskopisk metod

- välja och värdera lämplig spektroskopisk metod för att studera molekylers växelverkan

- kritiskt tolka mätresultat framtagna med de spektroskopiska metoder som diskuteras i kursen

- tillämpa symmetri för att klassificera och analysera spektra

Innehåll

Symmetri, IR och Raman-spektroskopi, NMR-spektroskopi, ESR-spektroskopi, laserspektroskopi, Auger- och ESCA-spektroskopi, atomabsorption, -emission och röntgenspektroskopi, cirkulärdikroism, fluoroscensspektroskopi.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 6 hp. Laborationerna motsvarar 4 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin