Fotokemi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB753

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB753
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 60 p/90 hp i kemi eller motsv. Spektroskopi, 10 hp och Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp, eller motsv. rekommenderas.

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

  • redogöra för teori och praktik för vanliga fotokemiska och fotofysiska experimentella metoder, samt kunna utföra dessa praktiskt
  • beskriva exciterade tillstånds växelverkan med omgivningen och tillämpa teoretiska metoder för behandling av exciterade tillstånd
  • förklara teorier för fotoinducerad elektronöverföring och excitationsenergiöverföring, samt tillämpa dessa kvantitativt i beräkningar
  • redogöra för mekanismer för vanliga fotokemiska reaktioner, utföra teoretiska analyser av sådana, samt förklara betydelsen av "conical intersections" i fotokemiska reaktioner
  • beskriva struktur och funktion hos fotosyntetiska reaktionscentra, samt tillämpa teoretiska resonemang för att förklara antennsystems funktion
  • beskriva fotoprocesser i halvledare, samt förklara hur dessa kan användas för fotofysisk energiomvandling
  • redogöra för teorin bakom fotokatalytiska system, och beskriva typiska reaktioner i sådana
  • förklara tillämpningar av fotokatalys, och förklara miljöaspekter av atmosfärisk fotokemi

Innehåll

Absorption, exciterade tillstånd, vibronisk koppling, fluorescens, fosforescens, relaxation, lösningsmedelseffekter.

Elektron- och energiöverföring. isomeriserings- och dissociationsreaktioner, Paterno-Büchi-reaktionen, Norrish typ I och typ II-reaktioner, potentialenergiytor, "conical intersections".

Solspektrumet, antenner, reaktionscentra, fotoprocesser i organiska, oorganiska och sensiterade solceller.Fotokatalys, fotoskador, DNA, fotodynamisk terapi

Atmosfärskemi, reaktionsdynamik, metallkomplex, högre spinntillstånd, tillämpad fotokemi.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, demonstrationer och laborationer.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig tentamen (8 hp) vid kursens slut. Laborationerna motsvarar 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin