Ekologisk metodik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG324

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG324
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp, inklusive alt. 1) 40 p/60 hp biologi samt 20 p/30 hp kemi eller 20 p/30 hp geovetenskap. alt. 2) 60 p/90 hp biologi.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att ge fördjupad metodkunskap inom det ekologiska fältet, genom att lära deltagarna att planera, genomföra, sammanställa, samt kritiskt granska och utvärdera ekologiska inventeringar och karteringar i terrestra miljöer. Kursen ger även färdigheter som är avsedda att tillämpas inom ekologisk miljöövervakning och monitoring. Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för allmänt förekommande vegetationstyper samt metoder inom ekologiskt inventerings- och karteringsverksamhet
  • tillämpa anvisningar i standardiserade monitoring- och övervakningsprogram och tillämpa en rad olika fältmetoder, främst sådana som allmänt används i terrestra miljöer
  • värdera och jämföra alternativa metoder för specifika inventerings- och karteringsändamål, och därigenom kunna identifiera/motivera de mest relevanta metoderna för olika syften
  • självständigt detaljplanera och genomföra goda ekologiska inventeringar och karteringar, vad avser en rad olika taxa
  • värdera utnyttjandet av indikatorarter inom miljöövervakningsprogram
  • självständigt utvärdera, sammanställa och värdera resultaten av ekologiska inventeringar och karteringar
  • arbeta med basala tillämpningar av GIS
  • använda statistiska metoder/modeller som används för ekologiska observationsdata, samt kunna kritiskt utvärdera dessa metoder
  • framställa redovisa samt diskutera inventerings- och karteringsresultat muntligt och skriftligt.

Innehåll

I form av föreläsningar och seminarier ges under kursens första halva dels en grundlig orientering i de inventerings- och karteringsmetoder som är vanliga, dels en genomgång av de statistiska metoder som används för denna typ av studier. Tyngdpunkten ligger här på terrestra miljöer och biotiska parametrar, men exempel hämtas från många olika organismgrupper och habitat. Föreläsningar innefattar också användningen av GIS liksom program för monitoring (t.ex. Natura 2000) och miljöövervakning (t. ex. Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram NILS, Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) vilka är viktiga instrument i arbetet med hållbar utveckling. Tillämpade element förekommer i denna del av kursen, i form av problemorienterade grupparbeten och övningar (metodik- och datorövningar), avsedda att ge praktisk erfarenhet av de metoder som kursen täcker. Betydelsen av inventeringar och karteringar inom tillämpad naturvård (t.ex. inför reservatsbildning och miljömålsuppföljning) beskrivs och diskuteras.

Den andra halvan av kursen domineras av praktiska element. Under en av de avslutande veckorna genomför studenterna gruppvis ett antal inventeringar och karteringar under en koncentrerad fältvecka. Dessa kommer att innefatta t.ex. kärlväxter, evertebrater och fåglar. Denna verksamhet planeras i detalj innan fältveckan, och sammanställs, utvärderas och redovisas efter hemkomst.

Kursens progression och yrkeslivsanknytning ges framför allt i de övningar där studenterna får tillämpa sina kunskaper i ekologi från tidigare kurser och använda dem i praktiskt naturvårdsarbete.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, litteraturuppgifter, gruppövningar (metodik- och datorövningar) och fältkurs. Deltagande i fältprojektets delar, seminarier, litteraturuppgifter och gruppövningar är obligatoriskt. Ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering förekommer i samband med fältprojektet.

Examination

Delkurser: Teori 7,5 hp; Övningar (inklusive fältkurs) 7,5 hp

Teoridelen examineras i ett skriftligt prov samt fordrar aktivt deltagande i seminarier och litteraturuppgift som redovisas skriftligen. Övningarna (metodik- och datorövningar) fordrar aktivt deltagande och bedöms löpande av examinerande lärare. Fältkursen redovisas som en skriftlig rapport (enligt mall) och en muntlig presentation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin