Funktionell grammatik II

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN233

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN233
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 april 2011
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som valbar kurs inom Lingvistik C och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Funktionell grammatik I, 7,5 hp, eller 60 hp i ett språkvetenskapligt ämne

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom grammatikområdet.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- kritiskt reflektera över funktionell lingvistik som en teoretisk modell samt

kontrastera den mot formella teoretiska modeller,

- redogöra för skillnaderna mellan enkla satskonstruktioner och komplexa satskonstruktioner, samt beskriva relationerna mellan de enkla satser som ingår i komplexa satskonstruktioner, till både funktion och form,

- beskriva syntaktiska och semantiska egenskaper hos komplexa satskonstruktioner som relativsatser, komplementsatser och satskedjor,

- redogöra för huvuddragen i diatesfenomen: semantiska konstruktioner (reflexiv och medium) och pragmatiska konstruktioner (passiv och antipassiv) och deras syntaktiska egenskaper tvärspråkligt,

- redogöra för syntaktiska strategier för att ange diskursfunktioner som kontrastiv fokus och topik,

- tillämpa de teoretiska kunskaperna vid analys av givna språkliga material, och

- skriva en mindre uppsats om en valfri konstruktion där studenten analyserar den valda konstruktionen i svenska och i ett språk som typologiskt skiljer sig från svenska.

Innehåll

Beskrivning av språkliga fenomen på meningsnivå, såsom nominalisering, komplementsats, relativsats, adverbialsats, satskedja, samordning-underordning. Vid beskrivning av dessa syntaktiska konstruktioner tas hänsyn även till deras semantiska och pragmatiska egenskaper.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen omfattar 7,5 hp. För fördjupning till filosofie kandidatexamen inom huvudområdet krävs totalt 90 hp varav minst 15 ska utgöras av ett självständigt arbete.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter den tidigare kursen Syntax (5LN241) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin