Musikteori 2

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU137

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU137
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 oktober 2014
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Musikteori 1 eller motsvarande

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- skriva ut ett generalbasackompanjemang efter generalbasnotation

- tillämpa funktionsanalys eller stegbeteckningar på dur/molltonal musik med avancerad harmonik

- tillämpa regler inom traditionell harmonilära i en fyrstämmig sats med avancerade ackord

- instrumentera för orkester på en elementär nivå med hjälp av anvisningar

- genomföra elementära strukturella analyser av musik från perioden 1500-1950 och kunna redogöra för detta skriftligt.

Innehåll

Kursen består av fem moment. Moment 1 (3 hp) behandlar generalbassats. I detta moment får studenten lära sig skriva ut generalbassats utifrån generalbasnotation. Moment 2 (2 hp) utgörs av harmonisk analys av musik med avancerad harmonik. Fokus ligger på harmonik i musik från 1800-talet där det exempelvis finns rikligt med tonartsutvikningar. Moment 3 (2 hp) behandlar traditionell harmonilära där fokus ligger på satser med avancerad harmonik. I moment 4 (2 hp) studeras grunderna i instrumentation där studenterna får göra uppgifter med hjälp av tydliga anvisningar. Moment 5 (6 hp) behandlar musikanalys. I detta moment lär sig studenten göra elementära strukturella analyser av musik från perioden 1500-1950.

Undervisning

På campuskursen utgörs undervisningen av föreläsningar och/eller grupplektioner samt övningar på dator. På distanskursen är undervisningen enbart webbaserad där viss personlig handledning kan ges.

Examination

Campuskursen examineras genom seminarieuppgifter och inlämningsuppgifter.

Distanskursen examineras löpande i form av inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin