Spektroskopi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB750

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB750
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi.

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna

  • beskriva materiens växelverkan med elektromagnetisk strålning och deras tillämpning i spektroskopin
  • tillämpa formalismer baserade på molekylers symmetri för att förutsäga spektroskopiska egenskaper
  • tolka mätresultat framtagna med de spektroskopiska metoder som diskuteras i kursen
  • välja lämpliga spektroskopiska metoder och tolka mätresultat för att lösa problem relaterade till kemiska föreningars struktur, renhet och koncentration och för att studera molekylers växelverkan

Innehåll

Generella spektroskopiska principer, instrumentella aspekter av specifika spektroskopiska metoder, spektroskopiska tillämpningar av molekylär symmetri.

Principer och tillämpningar av följande metoder: Elektronisk absorptions- och emissionsspektroskopi av atomer och molekyler, IR- och Raman-spektroskopi, NMR-spektroskopi, röntgenspektroskopi, spektroskopi på ytor.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer

Examination

Skriftliga och/eller muntliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 6 hp. Laborationerna motsvarar 4 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin