Spanska C, självständigt arbete

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SP025

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SP025
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Spanska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionen för moderna språk, 2 mars 2011
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Spanska A och minst 22,5 hp på Spanska B, vari ska ingå delkurs 1 och 2.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

- kunna självständigt genomföra en undersökning inom språk eller litteratur eller kultur och samhälle

- kunna formulera relevanta frågeställningar och problem

- kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material

- kunna söka och bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur

- kunna på vårdad spanska skriftligt presentera den genomförda undersökningen

- kunna försvara det egna arbetet och opponera på andras arbeten

Innehåll

Ett självständigt arbete inom språk, litteratur eller kultur och samhälle redovisas i form av en

uppsats om ca. 20 sidor på vårdad spanska. Uppsatsen ska visa att den studerande behärskar ett

vetenskapligt arbetssätt: problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och

disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor. Handledare utses i särskild

ordning. Ämnesval görs i samråd med handledare.

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande

försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera

på en annan students framlagda examensarbete.

Examination

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet.

Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Spanska C eller C3.

Kursen kan tillgodoräknas som motsvarande delkurs på Spanska C eller C3.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin