Nordsamiska II

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SM009

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SM009
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionen för moderna språk, 18 mars 2011
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Nordsamiska I

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- vara förtrogen med den del av verbsystemet som bygger på preteritumsystemet samt imperativ, gerundier och verbgenitiv

- ha god kännedom om nominas possessiva deklination

- känna till adjektivens formlära och syntax

- behärska pronomina och räkneord samt räkneordens syntax

Innehåll

Delkursen innehåller en fortsatt översikt över nordsamiskans grammatiska struktur, tal-, läs-, och skrivövningar samt inlärning av ett utökat basordförråd.

Undervisning

Kursen ges som IT-distans. All kommunikation är nätbaserad.

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels en avslutande skriftlig tentamen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser första terminens studier i nordsamiska.

Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Nordsamiska A.

Kursen får tillgodoräknas som delkurs Nordsamiska II på Nordsamiska A.

Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin