Akutmedicin och medicinsk teknik inom akutsjukvård

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3KR300

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3KR300
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 30 augusti 2011
Ansvarig institution
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Allmänt

Kursen är en teoretisk kurs gemensam för specialistsjuksköterskeprogrammets inriktningar mot anestesisjukvård 60 hp, intensivvård 60 hp och ambulanssjukvård 60 hp och operationssjukvård 60 hp.

Behörighetskrav

Antagen till specialistsjuksköterskeprogrammets inriktningar mot anestesisjukvård 60 hp, intensivvård 60 hp, ambulanssjukvård 60 hp eller operationssjukvård 60 hp

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för anatomiska strukturer och topografin i buk- och thoraxorgan samt centrala och perifera nervsystemet
 • beskriva och analysera patofysiologiska förändringar i vitala organ
 • visa fördjupade kunskaper i farmakokinetik och farmakodynamik och förklara farmakologiska behandlingsprinciper för anestesi, analgesi och sedering
 • visa fördjupade kunskaper om traumatologi och om vård- och behandlingsprinciper vid trauma och förstå betydelsen av en fungerande organisation och arbete i sjukvårdsgrupp
 • redogöra för fördjupade kunskaper i klinisk mikrobiologi och smittspridning
 • visa fördjupade kunskaper i medicinteknisk säkerhet och utrustning inom högteknologisk sjukvård

Färdighet och förmåga

 • identifiera och kritiskt analysera symtom samt förklara behandling i samband med svikt i vitala organ
 • analysera och bedöma olika kunskapskällor och forskning inom akutmedicin
 • hantera vanligt förekommande medicinteknisk utrustning utifrån lagar och säkerhetsföreskrifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över patofysiologiska tillstånd och skillnader relaterat till ålder och kön
 • reflektera över sina kunskaper och identifiera behovet av fortsatt kunskapsutveckling
 • reflektera över och värdera de vård- och behandlingsprinciper som tillämpas vid stora olyckor och katastrofer
 • reflektera över och värdera specialistsjuksköterskans funktion i sjukvårdsgruppen
 • reflektera över och värdera etiska dilemman i samband med vård och behandling vid stora olyckor och katastrofer

Innehåll

Topografisk anatomi

Fysiologi och patofysiologi

Smärtfysiologi

Farmakokinetik och dynamik

Specifik farmakologi

Traumatologi och traumavård

Katastrofmedicin

Organisation och arbete i sjukvårdsgrupp

Klinisk mikrobiologi och smittspridning

El- och gaslära

Medicinteknisk utrustning

Medicinteknisk säkerhet

Lagar, författningar och förordningar

Undervisning

Föreläsningar

Litteraturstudier

Laborationer

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, seminarier, färdighetsträning, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång i form av muntliga och skriftliga uppgifter - tentamina individuellt och i grupp

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare fyra gånger (= totalt fem tentamensprov). Efter fem underkända tentamensprov kan studenten förlora sin plats i utbildningen. Grundutbildningskommittén kan dock, om synnerliga skäl föreligger, medge rätt till ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k "blank" skrivning räknas som tentamenstillfälle. Enligt 6 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100) har

studenten rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin