Berggrunden och livets utveckling

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV017

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV017
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 april 2011
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

  • förklara jordens inre struktur
  • identifiera de vanligaste mineralen, malmerna, bergarterna och fossilen
  • översiktligt beskriva vad jordskorpans bergarter (magmatiska, sedimentära, metamorfa) består av, hur de bildas i ett plattektoniskt perspektiv och samt hur de utnyttjas som arkiv för att förstå Jordens historia
  • beskriva relativa och absoluta dateringsmetoder och den geologiska tidsskalan samt ge ett evolutionärt perspektiv på livets ursprung och utveckling med hjälp av fossilförande sedimentära bergarter
  • redogöra för olika typer av bergskedjebildning och några typiska deformationsstrukturer inom dessa (t.ex. förkastningar)
  • redogöra för sambandet mellan plattrörelser, vulkanism och jordskalv
  • ge exempel på malmbildning i olika geologiska miljöer samt på bildning och förekomst av olja och gas
  • schematiskt beskriva bildningen av Nordens och Sveriges berggrund inklusive fjällkedjan.

Innehåll

Mineral och bergarter. Relativ och absolut åldersbestämning, isostasi och tillämpad geofysik. Plattrörelser (plattektonik) och deras samband med vulkanism, magmatism, jordskalv och malmbildning. De vanligaste typerna av geologiska strukturer bildade vid ytliga eller djupa nivåer i jordskorpan. Paleogeografi, paleoekologi och stratigrafi. Övningar i mineral- och bergartskännedom, fossilkännedom samt i konstruktion av geologiska tvärsnitt. Nordens och Sveriges berggrund. Exkursion.

Kursen är ett delmoment inom Geovetenskap - planeten jorden 30 hp.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, gruppundervisning, laborationer, fältkurser och exkursioner.

Examination

Prov anordnas under kursens gång och/eller vid slutet av kursen. För godkänt resultat av kursen som helhet krävs att samtliga prov och fältkurser godkänts.

Examinationen är uppdelad på skriftlig tentamen berggrunden 5 hp, skriftlig tentamen livets utveckling 3 hp och obligatoriska moment 2 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin