Freds- och konfliktkunskap A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FK009

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FK009
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Freds- och konfliktkunskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 30 maj 2011
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Allmänt

Kursen kan ingå i Pol. mag.-programmet, Samhällsvetarprogrammet samt utnyttjas som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Innehåll

Moment 1. Introduktion till freds- och konfliktforskning, 7,5 hp

Momentet ger en introduktion till freds- och konfliktforskningens centrala frågeställningar. Tolkningsramar introduceras liksom ett antal begrepp som syftar till att klarlägga konflikters uppkomst, utveckling och lösning.

Moment 2. Konfliktanalys, 7,5 hp

I detta moment får varje deltagare analysera en valfri konflikt med utgångspunkt från begrepp och teorier som behandlats i tidigare moment. Analysen presenteras i form av en PM och ventileras i seminarieform. Momentet innehåller också träning i källkritisk metod.

Moment 3. Fred och säkerhet i det internationella systemet, 15 hp

I detta moment studeras säkerhet utifrån olika analysnivåer t.ex. nationell och global nivå. Olika definitioner av begreppet och den vidgade säkerhetsagendan analyseras. Tonvikt läggs vid olika teoretiska perspektiv från litteraturen om internationella relationer. Dessa används för att förklara aktörers säkerhetspolitiska strategier och agerande. I momentet genomförs även ett grupparbete där ett scenario av en pågående konflikt utarbetas med hjälp av teorier och begrepp som behandlas på momentet. Det skriftliga grupparbetet presenteras muntligen och ventileras i seminarieform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin