Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2NE672

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2NE672
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Nationalekonomi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Nationalekonomiska institutionens styrelse, 29 september 2011
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Nationalekonomi A.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- förstå och förklara kapitalmarknadens roll i resursallokeringen

- diskutera prisbildningen på finansiella marknader

- analysera hur de finansiella agenternas (hushåll, företag, institutioner, etc.) beteende påverkar kapitalmarknaderna

- identifiera och beskriva de institutionella förhållandena på de finansiella marknaderna

Innehåll

I en utvecklad marknadsekonomi fyller kapitalmarknaderna flera viktiga funktioner. Till de viktigaste av dessa hör att kanalisera resurser från sektorer med överskott på sparande till sektorer med underskott. Kapitalmarknaderna fyller också en central funktion vad gäller fördelningen av risktagande mellan olika placerare. För att kapitalmarknaderna ska kunna fylla dessa funktioner krävs en väl fungerande prisbildningsmekanism. I kursen diskuteras grundläggande begrepp och tekniker för att kunna analysera finansiella beslut. Följande moment och områden diskuteras i kursen:

a. Nuvärdeskalkyler och nuvärdesmodeller

b. Prissättningsmodeller för riskfulla finansiella tillgångar

c. Effektiva marknadshypotesen

d. Penning- och obligationsmarknaden

e. Företagets finansieringsval och kapitalkostnad.

f. Derivatinstrument - optionsteori

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte läsas av de studenter som tidigare läst kursen B/Finansiell ekonomi I.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin