Genusvetenskap B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5GN005

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5GN005
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Genusvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 27 september 2011
Ansvarig institution
Centrum för genusvetenskap

Allmänt

Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap

Kursen är en fristående kurs på grundnivå.

Behörighetskrav

Genomgången kurs Genusvetenskap A eller Feministiska studier A, 30 hp med godkänt resultat

Mål

Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper om och tillämpa aktuella teorier och metoder inom genusvetenskapen, samt att utveckla och tillämpa förmågan i akademiskt skrivande.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

-kritiskt diskutera och problematisera centrala begrepp, liksom valda teorier och metoder från makt- och genusteoretiska perspektiv

-självständigt tillämpa centrala riktningar och resonemang inom genusvetenskapen på ett fördjupat sätt

-författa en vetenskaplig uppsats utifrån grundläggande kunskaper om teori, metod och akribi

Innehåll

I kursen ingår 4 delkurser om 7,5 hp:

Kursens delar

B1: Genusteoretisk fördjupning 7,5 hp

Under denna delkurs ges fördjupade kunskaper i aktuella och centrala forskningsfrågor inom genusvetenskapen och hur dessa tillämpas teoretiskt.

B2: Tematisk fördjupning 7,5 hp

Utifrån ett eller flera aktuella teman inom genusvetenskapen ger denna delkurs studenten en fördjupad kunskap i syfte att kritiskt kunna diskutera och reflektera kring centrala forskningsfrågor.

B3: Metoder i genusvetenskapen 7,5 hp

Delkursen syftar till att introducera, kritiskt diskutera och tillämpa ett urval av genusvetenskapens vanligaste metoder såväl kvalitativa som kvantitativa.

B4: Uppsats 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge studenten färdigheter i att tillämpa teoretiska och metodiska kunskaper och färdigheter i form av ett självständigt skriftligt arbete.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Alla seminarier är obligatoriska. Icke lärarledda grupparbeten ingår i undervisningen. Studenten förväntas att självständigt delta i seminariediskussionerna och att själv eller tillsammans med andra studenter i kursen ansvara för delar av seminariediskussionerna, genomföra skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt.

Examination

Delkurserna 1 till 3: Examinationen sker genom deltagande i seminarier och fortlöpande kunskapskontroll samt avslutande muntligt eller skriftligt prov. Det skriftliga provet kan vara i form av hemskrivningsfrågor och/eller PM.

Delkurs 4: aktivt deltagande i uppsatsseminarier, framläggande av en självständigt författad uppsats, samt opponering på annan students uppsats.

Samtliga delkurser bedöms med betygen VG, G eller U.

För studeranden som underkänts i prov anordnas en omtentamen inom ett par veckor efter ordinarie prov. Vid terminsslut anordnas ett tredje provtillfälle. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin