Nationalekonomi B: Utvecklingsekonomi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2NE675

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2NE675
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Nationalekonomi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Nationalekonomiska institutionens styrelse, 29 september 2011
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Genomgått Nationalekonomi A 30 hp och godkänd på minst 22,5 hp

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- beskriva grunddragen av en utvecklingsekonomi

- förklara skillnaderna mellan ekonomisk tillväxt och utveckling samt diskutera olika utvecklingsmått

- verbalt och grafiskt förklara tillväxtteorier och samt diskutera deras brister i samband med u-länder

- identifiera de fundamentala problemen i utvecklingsländer

- kartlägga och granska lämpliga ekonomiska politik för att komma rätta med olika utvecklingsproblem

Innehåll

Kursen börjar med en kort översikt över utvecklingsekonomiernas särdrag och presentera olika mått som används för att mätta utvecklingen samt en diskussion om ekonomisk tillväxt kontra utveckling. Sedan analyseras olika tillväxtteorier följd av en diskussion on statens roll i utvecklingsprocessen, teoretiskt och historiskt. Resten av kursen försöker att behandla speciella frågor som följande:

Vad menas med fattigdom och hur mätts det? Vad är sambandet mellan ekonomisk tillväxt, fattigdom och inkomstfördelning? Är den höga befolkningstakten ett allvarigt problem? Hur har utbildnings- och hälsotrenderna varit i dessa länder de senaste decennierna och hur ser ut de framtida utsikterna? Skall dessa länder industrialisera sig på bekostnad av jordbruket? Skall dessa länder industrialisera sig på bekostnad av jordbruket? Vad menas med bistånd och globalisering, hur påverkas utvecklingsländerna?

Diskussionerna omfattar också diverse ekonomisk politik som kan främja utvecklingen. Jordbrukspolitik, industripolitik och handelspolitik är några sådana exempel. Under kursen används åtskilliga exempel från U-länder i Asien, Afrika och Latin America för att bättre belysa olika aspekter av utvecklingsfrågan.

Undervisning

Undervisningen är på engelska. Den består av föreläsningar med inlagda seminarier.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin