Molekylära mekanismer vid cancer

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3PA013

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PA013
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut, 23 november 2011
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

Behöriga är studenter med avklarade studier om 120 hp på naturvetar-, biomedicinsk-, läkar- eller civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik.

Mål

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper om de molekylära mekanismer som bidrar till utveckling av cancer. Kursen ger studenterna kunskaper och verktyg att formulera relevanta vetenskapliga frågeställningar inom tumörbiologin. Kursen kommer också att ge en översikt över forskningsfronten inom cancerområdet samt syftar till att ge studenterna insikter i de avancerade metoder, teknologier och webbverktyg som används inom cancerforskningen.

Efter genomgången kurs ska studenten:

Ha god kännedom om de grundläggande aspekter som särskiljer en tumörcell från en normal cell samt de genetiska, epigenetiska och molekylära mekanismer som driver transformationen från en normal cell till tumörcell.

Ha god kunskap om de viktigaste riskfaktorerna för carcinogenes och förståelse för hur dessa är kopplade till de molekylära mekanismer som ligger bakom cancerutveckling.

Förstå hur cellen bevarar sin genomiska integritet och de mekanismer som är involverade i genetisk instabilitet vid cancer samt den genetiska instabilitetens betydelse för tumörutveckling.

Förstå de grundläggande principerna för hur en tumörcell interagerar med sin mikromiljö, omfattande t.ex. invasiv växt och metastasering, och betydelsen av inflammation och infiltration av normala celler i tumören. Även hur immunsystemet känner igen tumörceller och eliminerar dessa samt de förändringar som tillåter cancerceller att undkomma immunförsvaret.

Ha god kunskap om de nya terapeutiska strategier som är inriktade mot tumörassocierade molekylära förändringar samt hur den nya genetiska och epigenetiska kunskapen kan användas kliniskt.

Innehåll

Kursen fokuseras på förståelse av mekanismer för uppkomst, progression, diagnos samt behandling av cancer. Kursen inleds med föreläsningar och demonstrationer inom allmän tumörlära, tumörklassifikation. Därefter följer djuplodande föreläsningar i cell- och molekylärbiologi viktiga för uppkomsten och tillväxt av tumörer. Även kroppens immunförsvar mot cancer kommer att diskuteras, samt ärftlighetens betydelse för cancer. Den aktuella kliniska diagnostiken och behandlingen av cancer kommer att presenteras, liksom möjliga framtida metoder och tekniker. Praktiska övningsmoment under kursen kan utgöras av gruppdemonstrationer belysande histopatologiska avvikelser vid cancer. Även webbaserat material kommer att användas. Seminarier tillsammans med forskare kommer att ge studenterna möjlighet att diskutera aktuella problemställningar inom cancerforskning under kursens gång.

Ämnen som behandlas under kursen:

Tumörbiologi och tumörklassifikation, tumörvirus, onkgener, tillväxtfaktorer och receptorer, cellsignalering, tumörsuppressorgener, epigenetiska mekanismer vid cancer, apoptos och cellcykelkontroll i tumörceller, carcinogenes, genomisk instabilitet, angiogenes, tumörimmunologi, cancerdiagnostik, cancerbehandling, aktuella och framtida cancerterapier, aktuella metoder och tekniker använda inom cancerdiagnostik och forskning.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och demonstrationer. Problemorienterade övningar samt presentationer relaterade till aktuella forskningsområden. Deltagande på seminarier, demonstrationer och andra övningar är obligatorisk. Kursen ges eventuellt på engelska.

Examination

Prov anordnas under kursens gång och vid slutet av kursen. För att kursen skall bedömas med betyget godkänd eller väl godkänd fordras att tentamen (eller liknande kunskapsprov) och seminarier samt skriftliga, muntliga och praktiska övningar bedömts godkända.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin