Specifik omvårdnad och medicinsk behandling inom kirurgisk vård II

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3KR148

Kod
3KR148
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Camilla Fröjd, 30 maj 2012
Ansvarig institution
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Allmänt

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot kirurgisk vård, 60 hp. Kursen innehåller vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 5 hp samt medicinsk vetenskap 2,5 hp.

Behörighetskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska eller motsvarande med kandidatexamen i huvudämnet vårdvetenskap/omvårdnad.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- visa fördjupade kunskaper om omvårdnad och medicinsk behandling av patienter med kirurgiska sjukdomar

- visa fördjupade kunskaper om hälsopromotion hos patienter med kirurgiska sjukdomar

- visa kunskap om livskvalitet och psykosocial funktion hos patienter med kirurgiska sjukdomar

Färdighet och förmåga

- visa fördjupad förmåga att bedöma behovet av, planera och genomföra omvårdnadsåtgärder hos patienter med kirurgiska sjukdomar

- identifiera och analysera förutsättningar för information och en fungerande kommunikation med patienter och närstående med olika sociokulturell bakgrund

- planera och genomföra undervisning samt instruera olika studentkategorier och vårdpersonal

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa fördjupad förmåga att med ett empatiskt och etiskt perspektiv planera omvårdnaden med hänsyn till patientens autonomi och integritet

- reflektera över och förklara hur värderingar gällande ålder, genus, etnicitet och sexuell läggning kan påverka omvårdnaden och relatera till sjuksköterskans ansvar att förhindra diskriminering

Innehåll

Omvårdnad och medicinsk behandling av patienter med ortopediska, urologiska, neurokirurgiska och thoraxkirurgiska sjukdomstillstånd

Etik

Genus och etnicitet

Hälsopromotion

Screeningsmetoder

Pedagogik

Undervisning

Föreläsningar

Litteraturstudier

Webbaserad undervisning

Seminarium

Färdighetsträning

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, schemalagda basgruppsträffar, seminarier, färdighetsträning, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång i form av muntliga och skriftliga uppgifter - tentamina individuellt och i grupp

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare fyra gånger (= totalt fem tentamensprov). Efter fem underkända tentamensprov kan studenten förlora sin plats i utbildningen. Grundutbildningskommittén kan dock, om synnerliga skäl föreligger, medge rätt till ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k "blank" skrivning räknas som tentamenstillfälle. Enligt 6 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100) har studenten rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin