Transformmetoder

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA034

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA034
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 maj 2012
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Envariabelanalys och en av kurserna Linjär algebra och geometri I och Algebra och geometri

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna

  • redogöra för följande transformers definitioner och egenskaper: Laplacetransformen, z-transformen, Fouriertransformen;
  • tillämpa transformregler för att beräkna enkla funktioners transformer, och kunna använda tabeller för att beräkna inversa transformer;
  • beräkna periodiska funktioners Fourierkoefficienter samt känna till något kriterium för Fourierseriens punktvisa konvergens;
  • använda Parsevals och Plancherels satser;
  • formulera viktigare resultat och satser inom kursens område;
  • använda transformer för att lösa differential- och differensekvationer;
  • använda transformmetoder inom något av utbildningsprogrammets tillämpningsområden och i detta sammanhang kunna genomföra och presentera ett mindre projekt.

Innehåll

Grundläggande teori för och egenskaper hos Fourierserier, Fourier-, Laplace- och z-transformen: linjäritet, fördröjning, dämpning och skalning, beteende under derivering och integration. Faltning. Begynnelse- och slutvärdessatserna. Tillämpningar på differential- och differensekvationer.

Diskreta och kontinuerliga linjära tidsinvarianta system: kausalitet och tidsinvarians. Stabilitetsvilllkor.

Partiella differentialekvationer: variabelseparationsmetoden.

Projekt med syfte att fördjupa förståelsen för transformernas egenskaper samt deras användning inom relevanta tillämpningsområden.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, räkneövningar. Laborationer kan förekomma som del av det speciella projektet.

Examination

Skriftligt prov, 4 hp, vid kursens slut. Redovisning av projekt, 1 hp. Inlämningsuppgifter kan förekomma under kursens gång enligt anvisningar som lämnas vid kursstarten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin