Programvaruutveckling - processer och metoder

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS204

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS204
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Programvaruteknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 21 februari 2013
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

• Avancerad webbprogrammering, 120 högskolepoäng.

Ges även som fristående kurs.

Behörighetskrav

Objektorienterad programmering 15 hp

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

• Beskriva olika processmodeller

• Redogöra för processen för utveckling av programvara

• Använda modelleringsspråk i utvecklingsprocessen

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

• Tillämpa en utvecklingsprocess från kravspecifikation till test

• Producera projektartefakter som visar utvecklingen av programvara

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

• Motivera och försvara de olika delresultat som produceras under utvecklingsprocessen

• Välja lämpliga testmetoder för programvara baserat på en kravspecifikation

Innehåll

Kursen tar upp vikten av att utveckla programvara i en iterativ process och att använda sig av vedertagna metoder. Livscykeln för programvaror och de olika processmodeller som kan användas vid framtagning av program belyses. Vad gäller processmodeller diskuteras vilka för- och nackdelar de har. I kursen arbetas praktiskt med de grundläggande aktiviteterna för att ta fram centrala artefakter som behövs vid utveckling av programvara. Fokus ligger på analys och design och de olika diagram som används för dessa delar. Det modellspråk som används i kursen är ULM (Unified Modeling Language).

Moment 1: Modeller och modelleringsspråk, 2,5 hp

Momentet behandlar vikten av att utveckla programvara i en iterativ process och att använda sig av vedertagna metoder. Momentet tar upp olika processmodeller och vilka för- och nackdelar de har. I momentet ingår även notationen för modelleringsspråket UML. Dessutom behandlas teamarbete och gruppdynamik.

Moment 2: Projekt, 5 hp

I detta moment arbetas det praktiskt med de grundläggande aktiviteterna för att ta fram projektartefakter. Fokus ligger på analys och design även om implementation och testning berörs.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, övningsuppgifter och grupparbete.

Examination

Moment 1, Modeller och modelleringsspråk, examineras genom skriftlig tentamen. Moment 2, Projekt, examineras genom inlämningsuppgifter och seminarier.

För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga moment är godkända. För betyget Väl godkänd krävs dessutom väl godkänt på båda momenten.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på Campus Gotland samt som distanskurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin