Handel, kapitalism och global utveckling - ekonomisk förändring före det industriella genombrottet

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2EH413

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2EH413
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Ekonomisk historia A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Ekonomisk-historiska institutionens styrelse, 22 oktober 2012
Ansvarig institution
Ekonomisk-historiska institutionen

Allmänt

Denna kurs är en kärnkurs i ekonomisk historia inom masterprogrammet i samhällsvetenskap. Kursplanen är godkänd av Ekonomisk-historiska institutionens styrelse.

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten

  • kunna på ett fördjupat sätt diskutera och redogöra för huvuddrag i allmän och svensk ekonomisk historia under senmedeltid och tidigmodern tid.
  • kunna självständigt och kritiskt analysera några av de klassiska verken inom detta område.
  • kunna muntligt och skriftligt reflektera över hur dessa verk påverkat utvecklingen av ämnet ekonomisk historia avseende den aktuella tidsperioden.
  • kunna klargöra de olika ståndpunkter som förekommit i den vetenskapliga debatten kring några större ekonomisk-historiska frågeställningar.
  • kunna med utgångspunkt i kurslitteraturen självständigt identifiera och formulera centrala frågor för ekonomisk-historisk forskning.

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap kring den ekonomiska utvecklingen i Sverige och världen, särskilt Europa från senmedeltid och fram till det industriella genombrottet. Fyra olika teman och sambandet mellan dem betonas: Det förindustriella jordbrukets förutsättningar och omvandling; Den demografiska utvecklingen, inbegripet levnadsstandardens utveckling; Hantverkets och den tidiga förädlingsindustrins (protoindustrins) förutsättningar, betydelse och utveckling; Handelns utveckling. Den institutionella utvecklingen kommer att beröras inom samtliga fyra problemområden, särskild vikt ges härvidlag åt statens roll. Litteraturen kommer i undervisningen att problematiseras med avseende på klass- och genusperspektiv.

Kurslitteraturen innefattar några "klassiska" och tongivande ekonomisk-historiska verk. Valda delar i dessa verk läses av samtliga. De problematiseras i föreläsningar och seminarier med hjälp av några modernare framställningar som fått stor betydelse för forskningsläget på viktiga områden och viktigare artiklar och kortare framställningar som ur olika metodologiska perspektiv fokuserar specifika, men centrala problem. På så sätt kommer ett historiografiskt perspektiv att växa fram för studenten.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redogörelser samt genom aktivt seminariedeltagande. Graderade betyg ges på kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin