Akutmedicin och medicinsk teknik inom akutsjukvård

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3KR300

Kod
3KR300
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 2 december 2015
Ansvarig institution
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Allmänt

Kursen är en teoretisk kurs gemensam för specialistsjuksköterskeprogrammets inriktningar mot anestesisjukvård 60 hp, intensivvård 60 hp och ambulanssjukvård 60 hp och operationssjukvård 60 hp.

Behörighetskrav

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen Ambulanssjukvård kräver dessutom minst B-körkort.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för anatomiska strukturer och topografin i buk- och thoraxorgan samt centrala

  och perifera nervsystemet

 • beskriva och analysera patofysiologiska förändringar i vitala organ
 • visa fördjupade kunskaper i farmakokinetik och farmakodynamik och förklara farmakologiska behandlingsprinciper för anestesi, analgesi och sedering
 • visa fördjupade kunskaper om traumatologi och om vård- och behandlingsprinciper vid trauma och förstå betydelsen av en fungerande organisation och arbete i sjukvårdsgrupp
 • redogöra för fördjupade kunskaper i klinisk mikrobiologi och smittspridning
 • visa fördjupade kunskaper i medicinteknisk säkerhet och utrustning inom högteknologisk

  sjukvård

Färdighet och förmåga

 • identifiera och kritiskt analysera symtom samt förklara behandling i samband med svikt i vitala organ
 • analysera och bedöma olika kunskapskällor och forskning inom akutmedicin
 • hantera vanligt förekommande medicinteknisk utrustning utifrån lagar och säkerhetsföreskrifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över patofysiologiska tillstånd och skillnader relaterat till ålder och kön
 • reflektera över sina kunskaper och identifiera behovet av fortsatt kunskapsutveckling
 • reflektera över och värdera de vård- och behandlingsprinciper som tillämpas vid stora olyckor och katastrofer
 • reflektera över och värdera specialistsjuksköterskans funktion i sjukvårdsgruppen
 • reflektera över och värdera etiska dilemman i samband med vård och behandling vid stora olyckor och katastrofer

Innehåll

Topografisk anatomi

Fysiologi och patofysiologi

Smärtfysiologi

Farmakokinetik och dynamik

Specifik farmakologi

Traumatologi och traumavård

Katastrofmedicin

Organisation och arbete i sjukvårdsgrupp

Klinisk mikrobiologi och smittspridning

El- och gaslära

Medicinteknisk utrustning

Medicinteknisk säkerhet

Lagar, författningar och förordningar

Undervisning

Föreläsningar

Litteraturstudier

Seminarier

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, seminarier, färdighetsträning, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång i form av muntliga och skriftliga uppgifter - tentamina individuellt och i grupp

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle.

Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

För kurser med verksamhetsförlagd utbildning gäller följande: student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/981). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin