Finita elementmetoder

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD253

Kod
1TD253
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Teknik A1F, Tillämpad beräkningsvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Matematik 45 hp och kurserna Programmeringsteknik I och Beräkningsvetenskap III eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grundbegrepp inom matematisk modellering med partiella differentialekvationer samt grundläggande egenskaper hos elliptiska, paraboliska och hyperboliska ekvationer;
  • formulera och med dator lösa andra ordningens elliptiska randvärdesproblem i en rumsdimension med finita elementmetoden för Dirichlet-, Neumann- och Robinrandvillkor;
  • formulera och med dator lösa andra ordningens elliptiska partiella differentialekvationer i två rumsdimensioner med finita elementmetoden för Dirichlet-, Neumann- och Robinrandvillkor;
  • härleda a priori och a posteriori feluppskattningar för elliptiska ekvationer i en och två rumsdimensioner samt kunna konstruera en adaptiv algoritm där lokal nätförfining styrs av feluppskattningen;
  • lösa paraboliska och hyperboliska partiella differentialekvationer med finita elementmetoden i rummet och finita differenser i tiden, samt värdera olika tidstegningsmetoder givet olika problem;
  • använda vanligt förekommande programvara för att lösa mer komplicerade problem, såsom kopplade system av ekvationer;
  • värdera olika lösningsmetoder och kunna motivera vid vilka tillfällen det är mer fruktbart att skriva egna program och när det är bättre att använda färdiga programvaror.

Innehåll

Diskreta funktionsrum i en och två dimensioner. Variationsformulering av elliptiska randvärdesproblem. Finita element metoden i en och två dimensioner. Feluppskattningar för approximation med finita elementmetoder av elliptiska problem. Adaptiv nätförfining. Tidsberoende problem där finita element används i rummet och finita differenser i tiden, inklusive implementation av dessa finita elementmetoder. Användning av FEM-programvara, t.ex. Comsol Multiphysics.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, obligatoriska inlämningsuppgifter. Gästföreläsning.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) samt inlämningsuppgifter (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin