Lingvistiskt fältarbete

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LN147

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN147
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 augusti 2014
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- redogöra för syftet med och grundläggande teori och metod för lingvistiskt fältarbete, samt etiska frågeställningar;

- planera och genomföra en inspelning av naturligt tal mellan informanter i fält med för språkvetenskapliga analyser adekvat kvalitet;

- behandla och bearbeta digitala ljudfiler med hjälp av specialiserad programvara med avseende på språklig analys, arkivering, etc.;

- utföra grundläggande fonetiska/fonologiska, morfologiska, syntaktiska och diskurs-/samtalsanalytiska transkriptioner och analyser på det inspelade materialet.

Innehåll

Kursen ger praktiska kunskaper i lingvistiskt fältarbete. Särskild vikt läggs vid praktisk inhämtning av data (talspråk) och fonetiska/fonologiska, morfologiska, syntaktiska och diskurs-/samtalsanalytiska transkriptioner och analyser av studenternas data. Studenterna tränas i att använda mikrofoner, inspelningsutrustning och specialiserad programvara. Metodologiska och teoretiska aspekter av lingvistiskt fältarbete behandlas också.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings- och övningsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen. Studenterna förväntas göra det mesta av arbetet på egen hand.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom framställning av egna språkdata och genom transkription och analys av dessa data. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin