Avancerad forskningspraktik

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MR001

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MR001
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 9 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Allmänt

Kursen ges som del av masterprogram inom medicinska fakulteten.

Behörighetskrav

Universitets/högskoleutbildning om minst 240 hp varav 30 hp på avancerad nivå i biologi, biokemi, veterinärmedicin, (bio)medicin, bioteknik eller farmaci. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen har till syfte att skapa en god teoretisk bas som grund för forskarutbildning, samt att ge praktisk erfarenhet av olika forskningsprojekt och en bred inblick i olika biomedicinska forskningsområden inför valet av avhandlingsarbete.

Studenter förväntas efter genomgången kurs (Avancerad forskningspraktik 30 hp):

• ha teoretisk och praktisk erfarenhet från biovetenskapligt forskningsfält.

• kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt vid problemformulering, resultattolkning, felsökning och metodutveckling.

• ha teoretisk och praktisk kunskap om vetenskaplig presentationsteknik, muntlig såväl som skriftlig.

• känna till och kunna använda statistiska analysmetoder.

• erhållit ökad kunskap om aktuella biovetenskapliga/biomedicinska frågeställningar.

• kunna delta aktivt i vetenskapliga diskussioner.

Innehåll

Praktiskt laborativt moment bestående av ett individuellt projektarbete på ca 15 veckor som utförs vid en forskningsinstitution vid Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, vid statligt verk/ myndighet eller vid ett läkemedels- eller bioteknikföretag. Delaktighet i forskargruppens aktiviteter såsom vetenskapliga litteraturseminarier, forskningspresentationer och gruppmöten.

Egna presentationer med olika presentationstekniker av valt forskningsområde och forskningsprojekt.

Teorisk undervisning i bl.a. statistik och presentationteknik med praktiska övningar.

Undervisning

Undervisningen under det individuella forskningsprojektet ges i form av praktisk handledning av utsedd handledare. Det utförda projektarbetet redovisas i form av en kort sammanfattande text och en muntlig presentation vid ett minisymposium. Dessutom sammanfattas det ämnesområde studentens projekt rör som en referee-granskad mini-review. Konstruktiv kritik ges i anslutning till redovisningarna av oberoende forskare och lärare samt genom gruppdiskussioner. Studenten får även träna på att formulera frågor till medstudenters presentationer. De teoretiska momenten utgörs av föreläsningar och övningar utformade utifrån aktuell forskning. Föreläsningar, seminarier och praktiska övningar är obligatoriska moment.

Den teoretiska undervisningen innefattar:

- Föreläsningar där aktuella forskningsområden vid Uppsala universitet och nya tekniker presenteras ges samlade under en introduktionsvecka och även senare utspridda under terminen.

- Statistika analysmetoder för biomedicin samt muntliga och skriftliga presentationstekniker undervisas vid seminarier och praktiska övningar under 4 veckors heltidsstudier. Dessa moment utgör obligatoriska kurser för doktorander vid Uppsala universitets medicinska och farmaceutiska fakulteter.

Undervisningen ges på engelska.

Examination

Studentens prestation under projektarbetet utvärderas efter fastställda kriterier av den praktiska handledaren som ska vara delaktig i alla moment rörande utförande och presentation av forskningsprojektet. Prestation vid övningar under de teoretiska momenten bedöms av respektive lärare. Såväl det praktiska som det teoretiska arbetet bedöms och sammanvägs av examinator till kursens slutbetyg. För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment. Student som ej godkänts vid enskilt moment kan lämna in kompletterande uppgifter under helårsblocket, alternativt under motsvarande moment vid nästkommande kurstillfälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin