Hållbar utveckling och CSR

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG242

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG242
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2014
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för planetens gränser,
  • redogöra för gränser socialt, politiskt och etiskt,
  • redogöra för begreppen hållbar utveckling, hållbarhet, företagens sociala ansvar (CSR) och socialt ansvar (SR),
  • redogöra för begreppen Profit, Planet och People som exempel på the Triple Bottom Line,
  • använda mått för hållbarhet och socialt ansvar,
  • beskriva hållbarhetsrapportering,
  • beskriva hållbarhet, CSR och SR i termer av processbaserade system.

Innehåll

Planetens gränser. Drivkrafter för hållbar utveckling och hur dessa relaterar till organisationers ansvar. Olika sätt för

hållbarhetsrapportering och mätning. Exempel på förändringsarbete för ökad hållbarhet.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och uppgifter.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin