Mikrobiologi och immunologi

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MK000

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MK000
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Infektionsbiologi A1F, Medicinsk vetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 7 januari 2015
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Allmänt

Kursen utgör första terminen på masterprogrammet i infektionsbiologi.

Behörighetskrav

180 hp inom biologi, (bio-) medicin, bioteknologi, farmaci, farmaceutisk biovetenskap, (farmaceutisk) kemi, medicinsk vetenskap, agronomi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin eller internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Engelska B.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna ingående redogöra för och förklara principer bakom

 • klassificering, struktur och funktion hos medicinskt relevanta mikrober
 • funktionen hos medfött och förvärvat immunsystemets i organismens försvar mot infekterande mikrober
 • mikrobiella strategier för att undkomma värdens immunförsvar
 • infektionscykeln för ett antal medicinskt viktiga virus och bakterier
 • molekylära interaktionerna mellan växter och deras patogener
 • växters försvar mot infektioner
 • mikrobgenomens uppbyggnad, evolution och funktion
 • virulensfaktorers funktion, reglering, föränderlighet och spridning
 • mikrobiella strategier för att reglera värdcellens biosyntetiska maskineri
 • användning av virusvektorer i gen- och cancerterapi
 • viktiga mikrobiella transmissionsvägar och hur dessa kan förhindras

Studenten skall med den teoretiska kunskapen som bas

 • självständigt kunna sammanställa fakta och att dra slutsatser av vetenskapliga texter
 • kritiskt analysera metoder och tolka resultat, samt diskutera dessa såväl muntligt som skriftligt

och dessutom ha förvärvat

 • ingående kunskap om experimentella strategier och vetenskapliga frågeställningar som används för att studera mikrobiella processer på molekylär nivå
 • kännedom och praktisk laborativ erfarenhet av de molekylärbiologiska och genetiska tekniker som används inom den infektionsbiologiska forskningen
 • förståelse för vad arbete enligt ett vetenskapligt förhållningssätt innebär, hur vetenskapliga undersökningar utvärderas, hur etiska överväganden appliceras på forskning samt hur vetenskaplig information kommuniceras.

Innehåll

Kursen består av de tre delvis integrerade delmomenten, immunologi, bakteriologi och virologi. Kursen utgör den första inom masterprogrammet i infektionsbiologi och syftar till att ge fördjupade kunskaper om struktur och funktion hos sjukdomsframkallande virus och bakterier med tonvikt på de molekylära mekanismer som styr patogenes. Värdorganismernas försvarsmekanismer mot mikrober diskuteras ingående liksom mikrobernas möjligheter att undkomma immunförsvarets attack. Fokus läggs särskilt på ett antal viktiga humanpatogena virus och bakterier. Genom praktiska moment ges förståelse för och kunskap om experimentella tekniker för att studera mikrober och deras interaktion med värdcellen. I kursen ingår dessutom en föreläsningsserie som ges för flera medicinska masterprogram och som behandlar ett antal gemensamma vetenskapsrelaterade frågeställningar.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, samt obligatoriska seminarier och laborativa övningar. Föreläsningarna har en stark förankring i pågående forskning inom det infektionsbiologiska området. Praktiska övningar utförs delvis på forskningslaboratorier tillsammans med forskarstuderande som en del av pågående forskningsprojekt.

Undervisningen ges på engelska.

Examination

Examinationen omfattar skriftliga deltentamina i bakteriologi resp. virologi (provkod), seminarium med skriftliga redovisningar, samt laborationsövningar med laborationsrapporter. För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkända resultat vid samtliga deltentamina.

Möjlighet att komplettera icke godkänd laborationskurs kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin