Ungas identitetsformering i det multietniska samhället

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4PE152

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE152
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Barn- och ungdomsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 oktober 2015
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ges även som programkurs inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

  • redogöra för olika teoretiska perspektiv på identitetsformeringsprocesser
  • jämföra olika sätt att studera processer av identitetsformering bland ungdomar i ett multietniskt samhälle.
  • genomföra självständiga kritiska analyser av samhälleliga fenomen kopplade till ungdomars identitetsprocesser i det samtida Sverige, genom att tillämpa teoretiska och analytiska begrepp och tankegångar som hämtas ur kursens litteratur.

Innehåll

Kursen behandlar

  • teorier och perspektiv som varit och är centrala för att förstå etnicitetens betydelse i samhället
  • teorier och analytiska begrepp om ungdomars identitetsformeringar i ett multietniskt samhälle
  • processer av rasifiering och kulturalisering
  • ungdomars olika strategier när det gäller etnisk identifikation

Undervisning

Föreläsningar och seminarier

Examination

Kursen examineras skriftligt.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter den tidigare kursen Ungas identitetsformering i det mångkulturella samhället (4PE064) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin