Global miljöhistoria

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV052

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MV052
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och diskutera historiska samhällens och kulturers relation till och nyttjande av naturen;
  • redogöra för centrala miljöhistoriska processer och förklaringsmodeller rörande olika samhällens framväxt och nedgång, samt relatera dessa till relevanta samtida frågor inom hållbarhetsområdet;
  • utifrån ett miljöhistoriskt perspektiv redogöra för och diskutera de mest framträdande av 1700 - 1900-talets utmaningar, diskurser och idéer inom hållbarhetsområdet.

Innehåll

Världens miljöhistoria: generella perspektiv växlas med specifika nedslag i olika historiska skeenden och geografiska platser. Historiska samhällens och kulturers natursyn och naturumgänge, med fokus på de tre nivåerna: mental nivå, interaktiv nivå (människa-naturinteraktion) och ekologisk nivå. De tre nivåerna motsvarar löst den akademiska indelningen i humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Människans evolution som kulturvarelse, jordbrukets uppkomst och de tidiga stadskulturerna. Den moderna världen med fokus på européernas expansion, industrisamhällets framväxt och globaliseringen. Ekosystemen (inklusive mänskliga samhällen) med dess djur, växter och sjukdomar som historiskt relevanta faktorer. 1800- och 1900-talens miljöproblem och miljö- och naturresursdiskussion.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier och miljöhistoriska exkursioner. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner.

Examination

Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin