Examensarbete i industriell teknik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG277

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG277
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

130 hp, varav 65 hp inom Industriell teknik, inklusive Förstudie för examensarbete i industriell teknik och Hållbar verksamhetsutveckling.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning,
  • självständigt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika lösningar inom givna tidsramar,
  • kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta tekniska, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
  • arbeta självständigt inom området för industriell teknik,
  • visa ett vetenskapligt förhållningssätt.

Innehåll

I examensarbetet skall studenten tillämpa kunskaper som har förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift inom planerad tid med utgångspunkt i resultat från kursen Förstudie för examensarbete i industriell teknik. Uppgiften skall vara så vald att kunskaper från tidigare studier inom Kandidatprogram i ledarskap – kvalitet - förbättring kan tillämpas, breddas och fördjupas.

Undervisning

Självständigt forsknings- eller utvecklingsarbete, rapportskrivning, individuell handledning och seminarier.

Examination

Arbetet skall redovisas muntligt på ett seminarium. I examinationen ingår även att opponera på ett annat examensarbete inom det egna programmet.

Examensarbetet skall redovisas i form av en rapport skriven på engelska eller svenska. Samtliga rapporter skall innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning omfattande ca en sida svensk text. En rapport skriven på svenska skall även innehålla en kort vetenskaplig sammanfattning (abstract) på engelska. Rapporten skall innehålla en introduktion till det valda ämnesområdet, en beskrivning av målet med projektet och övergripande strategi för att lösa det valda problemet, experimentella metoder, resultat, diskussion, referenser till vetenskaplig litteratur och en lista på den litteratur som lästs i samband med arbetets utförande.

Övriga föreskrifter

Anvisningar för examensarbete finns tillgängliga på www.teknat.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin