Miljörätt

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2JS905

Kod
2JS905
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, 11 januari 2016
Ansvarig institution
Juridiska institutionen

Allmänt

Fastställd den 11 januari 2016 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen (1993:100). Kursplanen träder i kraft den 15 januari 2016.

Behörighetskrav

30 hp inom teknik och naturvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande kunskaper om gällande svensk miljörätt och den tillämpningsmetodik som hör till rättsområdet,
  • redogöra för och diskutera de rättsliga styrmedlens effektivitet på miljöområdet,
  • med hjälp av främst lagtext lösa praktiska miljörättsliga problem.

Innehåll

Kursen behandlar rättsliga regler av betydelse för kvalitén på yttre miljö (utomhusluft, yt- och grundvatten, biologisk mångfald m.m.): miljörätt. Rättsområdet innefattar plan- och marklagstiftning (plan- och bygglagen (PBL) samt miljöbalkens (MB) regler om hushållning med mark- och vattenområden), naturvård (MBs regler om naturvård och artskydd samt skogsvårdslagen), skyddslagstiftning (MBs regler om miljöfarlig verksamhet och hälso­skydd, kemikalier och avfall), lagstiftning om naturresursutvinning och vissa anläggningar (MBs regler om vattenverksamhet, översiktligt om väglagen) samt reparativa krav och sanktioner (MBs regler om förorenade områden, översiktligt om skadestånd för miljöskada och sanktioner). De rättsliga instrument som främst diskuteras är regler om lagstiftningens tillämpningsområde, grundläggande materiella krav och kontroll i vid mening (tillstånds­prövning, tillsyn, straff). EG-rätten och dess betydelse inom svensk miljörätt behandlas översiktligt.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp) och muntlig redovisning på seminarier (3 hp). Aktivt deltagande på seminarier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin