Projekt och ledarskap

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD950

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SD950
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 februari 2016
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B (områdesbehörighet A8/8)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara vad som karaktäriserar ett projekt, inkluderande projektroller, projektmetoder och projektdokumentation,
 • planera, leda, genomföra och dokumentera projekt enligt given projektmodell,
 • identifiera, beskriva och analysera den gruppdynamiska processen på individ- och gruppnivå,
 • beskriva och analysera värdesystem, lärstilar och individuella styrkor,
 • identifiera, beskriva och analysera sin egen roll i projektgruppen samt vad som driver och motiverar individer,
 • redogöra för mångfaldens betydelse i en grupp,
 • beskriva ledarskapets utformning, funktion och betydelse i ett projekt och i en grupp,
 • ge och ta emot konstruktiv feedback,
 • presentera resultat muntligt och skriftligt, samt
 • tillämpa grunder i vetenskapliga metoder och författa en rapport med beaktande av referenshantering och
 • citeringar.

Innehåll

Moment 1: Projektkunskap och projektarbete (8 hp)

Momentet behandlar olika projektmodeller, projektorganisation och olika metoder, hjälpmedel och dokument som används

i projekt. Vidare kommer studenten att bekanta sig med problemdefinition, kravspecifikation, tidplan och mål. I momentet

kommer även studenten att praktiskt arbeta i ett projekt kopplat till programmets ämnesinnehåll. I projektet får studenten

bekanta sig bl.a. med arbetsfördelning, informationssökning, intervjuteknik, dokumentation, olika mötesformer,

mötesteknik, mötesprotokoll, uppföljning, riskanalys, rapportskrivning och presentationsteknik.

Moment 2: Ledarskap i grupper (5 hp)

Momentet behandlar följande områden:

 • Kartläggning av individens värdesystem, styrkor och inlärningsstil samt vad som driver och motiverar individer.
 • Beslutsfattande och ledarskapets olika stilar samt hur det kan påverka/påverkas av projektet/gruppen.
 • Egna och andras handlingsmönster vid konflikt, samt hur en chef eller ledare kan hantera konflikter i organisationen.
 • Hur den egna kommunikationen blir effektivare.
 • Mångfaldens betydelse i en grupp och hur den gruppdynamiska processen påverkar individers beteende.
 • Ledarskap i ett genderperspektiv.

Moment 3: Vetenskap och metod (2 hp)

Momentet ger studenten en introduktion i skrivregler och i vetenskapligt förhållningssätt.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och projekthandledning.

Examination

Moment 1: Skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp) samt muntlig och skriftlig presentation av projektuppgiften (4 hp).

Moment 2: Skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp) samt aktivt deltagande i seminarier (2 hp).

Moment 3: Skriftlig rapport (2 hp).

PLAGIAT OCH FUSK

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kurser överlappar kursen, Projekt och ledarskap med kurskod 1TG501.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin