Global hälsa 1

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3PE145

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PE145
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Global hälsa A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 19 maj 2016
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Behörighetskrav

Universitetsexamen omfattande 180 hp inom medicin, sjukvård, nutrition eller andra områden av relevans för global hälsa. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Vid kursens slut ska studenten kunna:

  • Identifiera och analysera global och lokal sjukdomsbörda, bestämningsfaktorer för hälsa och orsak till sjukdom med särskild hänsyn till genderroller, utsatta grupper och sambandet mellan fattigdom och i krig, naturkatastrofer och flyktingsituationer.
  • Analysera hälso- och sjukdomsrisker från ett epidemiologiskt perspektiv.
  • Sammanfatta basala koncept i kvalitativ studiedesign.
  • Söka relevant litteratur genom universitetets bibliotek och dess databaser. Kritiskt granska forskningsrapporter och sammanställa och analysera en sammanfattning av relevant litteratur i en forskningsfråga.
  • Identifiera och analysera de viktigare infektionssjukdomarnas roll.
  • Värdera olika kritiska folkhälsoproblem associerade med olika katastroftyper.
  • Särskilja globalt viktiga makro- och mikronutritionella brister, relatera förhållandet mellan fattigdom, infektioner och andra bestämningsfaktorer.
  • Förklara det globala mönstret för barnsjukdomar och initiativ för att förebygga och behandla dessa.
  • Sammanfatta och problematisera huvudelementen i de reproduktiva rättigheterna, beskriva de globalt viktiga sexuella och reproduktiva hälsoproblemen i ett livscykelperspektiv
  • Värdera olika hälsovårdssystem och identifiera internationella aktörer.

Innehåll

Kursen består av följande åtta moduler: global folkhälsa, grundläggande forskningsmetoder i global hälsa, hälsosystem och management, infektionssjukdomar och epidemier, global nutrition, barnhälsa, sexuell och reproduktiv hälsa, katastrofhälsovård.

Global folkhälsa

Global sjukdomsbörda

Demografiska, epidemiologiska och nutritionella övergången

Sociala bestämningsfaktorer för hälsa

Ojämlikhet i hälsa och hälsovårdsutnyttjande

Kroniska sjukdomar och mental hälsa

Klimatförändringar och hälsa

Grundläggande forskningsmetoder i global hälsa

Grundläggande biostatistiska principer

Grundläggande epidemiologiska begrepp, mått och design

Surveyteknik, hälsoövervakningssystem

Grundläggande principer i kvalitativ forskning,

Kvalitativ intervju

Kvalitativ innehållsanalys

Biblioteks och nätbaserade resurser för global hälsa och forskning

Litteraturöversikt i valt område av global hälsa

Hälsosystem och management

Hälsovårdssystem, hälsovård i olika samhällen och kulturer

Internationell och nationell politik och aktörer

Offentliga och privata vårdgivare

Läkemedel. Riktlinjer, distribution och tillgång

Hälsofrämjande arbete och kommunikation

Grundläggande begrepp i folkhälsomanagement

Hälsoinformationssystem

Hälsoprojektmanagement

Infektiösa sjukdomar och epidemier

Nuvarande trender och förekomst av globala infektionssjukdomar

Sociala och miljömässiga bestämningsfaktorer för infektioner

Grundläggande principer för prevention och kontroll

Prevention och management av respiratoriska infektioner och diarrésjukdomar

HIV, malaria och tuberkulos

Uppdykande och återkommande infektioner, epidemiska utbrott, övervakning, utvärdering och kontroll

Global nutrition

Förekomst av vanliga nutritionella problem i ett globalt perspektiv

Orsaker till malnutrition

Bedömning av nutritionellt status

Riktlinjer och program för prevention och kontroll av de viktigaste nutritionella problemen

Barnhälsa

Globala överenskommelser för barns rättigheter och hälsa

Nuvarande trender i barnhälsa och överlevnad

Globala och nationella strategier för prevention av barnadödlighet

Integrerat omhändertagande av vanliga barnsjukdomar

Omhändertagande av det svårt undernärda barnet

Interaktionen mellan infektion - nutrition

Prevention och omhändertagande av perinatala hälsoproblem

Sexuell och reproduktiv hälsa

Internationella riktlinjer och konventioner angående sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa

Genusskillnader och sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa

Antenatal, perinatal och postnatal vård i ett globalt perspektiv

Familjeplanering, säkra aborter, effektiva STD-program

Traditioner som kvinnlig omskärelse

Katastrofhälsovård

Hälsoproblem i katastrofer och efterkonfliktsituationer

Analys och tolkning av demografiska data i nödlägen

Prioritet för interventioner i olika katastrofsituationer

Möjligheter och utmaningar som möter hälsokatastrofarbetare

Internationella koder och standards i nödsituationer

Undervisning

Kursen består av en serie föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten och individuella uppgifter som presenteras antingen muntligt eller skriftligt av studenterna. Kritisk läsning av vetenskapliga artiklar görs löpande under kursen. All undervisning är interaktiv och studenterna uppmuntras att utnyttja sina egna erfarenheter av internationell hälsa.

Examination

Bedömningen baseras på:

Skriftliga prov, deltagande i obligatoriska moment, muntliga presentationer, inlämningsuppgifter.

All examination sker på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin